Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "different" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "inny" na język polski

EnglishPolish

Different

[Inny]
/dɪfərənt/

adjective

1. Unlike in nature or quality or form or degree

 • "Took different approaches to the problem"
 • "Came to a different conclusion"
 • "Different parts of the country"
 • "On different sides of the issue"
 • "This meeting was different from the earlier one"
  synonym:
 • different

1. Inaczej niż w naturze lub jakości, formie lub stopniu

 • "„podjęto różne podejścia do problemu"
 • "„doszedł do innego wniosku"
 • "„różne części kraju"
 • "„po różnych stronach sprawy"
 • "„to spotkanie różniło się od wcześniejszego"
  synonim:
 • inny

2. Distinctly separate from the first

 • "That's another (or different) issue altogether"
  synonym:
 • different

2. Wyraźnie oddzielone od pierwszego

 • "„to zupełnie inna (lub inna) kwestia"
  synonim:
 • inny

3. Differing from all others

 • Not ordinary
 • "Advertising that strives continually to be different"
 • "This new music is certainly different but i don't really like it"
  synonym:
 • different

3. Różniące się od wszystkich innych

 • Nie zwyczajne
 • "„reklama, która nieustannie stara się być inna"
 • "„ta nowa muzyka z pewnością jest inna, ale nie bardzo mi się to podoba"
  synonim:
 • inny

4. Marked by dissimilarity

 • "For twins they are very unlike"
 • "People are profoundly different"
  synonym:
 • unlike
 • ,
 • dissimilar
 • ,
 • different

4. Naznaczone odmiennością

 • "„dla bliźniaków są bardzo niepodobne"
 • "„ludzie są głęboko różni"
  synonim:
 • inaczej
 • ,
 • odmienny
 • ,
 • inny

5. Distinct or separate

 • "Each interviewed different members of the community"
  synonym:
 • different

5. Odrębne lub odrębne

 • "„każdy przeprowadził wywiady z różnymi członkami społeczności"
  synonim:
 • inny

Examples of using

How is that different?
Czym to się różni?
These computers are different types.
To są komputery różnego typu.
Somehow, you look different today.
Wyglądasz dziś jakoś inaczej.