Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "concentrated" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "skoncentrowany" na język polski

EnglishPolish

Concentrated

[Skoncentrowany]
/kɑnsəntretɪd/

adjective

1. Gathered together or made less diffuse

 • "Their concentrated efforts"
 • "His concentrated attention"
 • "Concentrated study"
 • "A narrow thread of concentrated ore"
  synonym:
 • concentrated

1. Zebrane razem lub mniej rozproszone

 • "„ich skoncentrowane wysiłki"
 • "„jego skoncentrowana uwaga"
 • "„skoncentrowane badanie"
 • "„wąska nić skoncentrowanej rudy"
  synonim:
 • stężony

2. Of or relating to a solution whose dilution has been reduced

  synonym:
 • concentrated

2. Lub odnoszące się do roztworu, którego rozcieńczenie zostało zmniejszone

  synonim:
 • stężony

3. Intensely focused

 • "Her concentrated passion held them at bay"
  synonym:
 • concentrated

3. Intensywnie skupiony

 • "„jej skoncentrowana pasja trzymała ich na dystans"
  synonim:
 • stężony

4. (of light) transmitted directly from a pointed light source

  synonym:
 • hard
 • ,
 • concentrated

4. (światła) przepuszczanego bezpośrednio ze spiczastego źródła światła

  synonim:
 • twardy
 • ,
 • stężony

5. Being the most concentrated solution possible at a given temperature

 • Unable to dissolve still more of a substance
 • "A saturated solution"
  synonym:
 • saturated
 • ,
 • concentrated

5. Będąc najbardziej stężonym roztworem możliwym w danej temperaturze

 • Nie można rozpuścić jeszcze większej ilości substancji
 • "„roztwór nasycony"
  synonim:
 • nasycony
 • ,
 • stężony

Examples of using

He concentrated on his studies.
Skupił się na studiach.
The general concentrated the soldiers in Paris.
Generał skoncentrował wojska w Paryżu.