Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cap" into Polish language

Tłumaczenie znaczenie & definicja słowa "cap" na język polski

EnglishPolish

Cap

[Czapka]
/kæp/

noun

1. A tight-fitting headdress

  synonym:
 • cap

1. Obcisłe nakrycie głowy

  synonim:
 • nasadka

2. A top (as for a bottle)

  synonym:
 • cap

2. Top (jak na butelkę)

  synonim:
 • nasadka

3. A mechanical or electrical explosive device or a small amount of explosive

 • Can be used to initiate the reaction of a disrupting explosive
  synonym:
 • detonator
 • ,
 • detonating device
 • ,
 • cap

3. Mechaniczne lub elektryczne urządzenie wybuchowe lub niewielka ilość materiału wybuchowego

 • Może być stosowany do inicjowania reakcji zakłócającego materiału wybuchowego
  synonim:
 • detonator
 • ,
 • urządzenie detonujące
 • ,
 • nasadka

4. Something serving as a cover or protection

  synonym:
 • cap

4. Coś służącego jako przykrywka lub ochrona

  synonim:
 • nasadka

5. A fruiting structure resembling an umbrella or a cone that forms the top of a stalked fleshy fungus such as a mushroom

  synonym:
 • cap
 • ,
 • pileus

5. Struktura owocnikowa przypominająca parasol lub stożek, która tworzy wierzchołek mięsistego grzyba z łodygami, takiego jak grzyb

  synonim:
 • nasadka
 • ,
 • pileus

6. A protective covering that is part of a plant

  synonym:
 • hood
 • ,
 • cap

6. Pokrycie ochronne będące częścią rośliny

  synonim:
 • maska
 • ,
 • nasadka

7. An upper limit on what is allowed

 • "He put a ceiling on the number of women who worked for him"
 • "There was a roof on salaries"
 • "They established a cap for prices"
  synonym:
 • ceiling
 • ,
 • roof
 • ,
 • cap

7. Górna granica tego, co jest dozwolone

 • "„położył pułap liczby kobiet, które dla niego pracowały"
 • "„był dach nad pensjami"
 • "„ustanowili górny limit cen"
  synonim:
 • sufit
 • ,
 • dach
 • ,
 • nasadka

8. (dentistry) dental appliance consisting of an artificial crown for a broken or decayed tooth

 • "Tomorrow my dentist will fit me for a crown"
  synonym:
 • crown
 • ,
 • crownwork
 • ,
 • jacket
 • ,
 • jacket crown
 • ,
 • cap

8. (stomatologia) aparat dentystyczny składający się ze sztucznej korony na złamany lub zepsuty ząb

 • "„jutro mój dentysta przygotuje mnie na koronę"
  synonim:
 • korona
 • ,
 • kurtka
 • ,
 • korona marynarki
 • ,
 • nasadka

9. The upper part of a column that supports the entablature

  synonym:
 • capital
 • ,
 • chapiter
 • ,
 • cap

9. Górna część kolumny podtrzymującej belkowanie

  synonim:
 • kapitał
 • ,
 • chapiter
 • ,
 • nasadka

verb

1. Lie at the top of

 • "Snow capped the mountains"
  synonym:
 • cap
 • ,
 • crest

1. Leż na szczycie

 • "„śnieg zwieńczył góry"
  synonim:
 • nasadka
 • ,
 • grzebień

2. Restrict the number or amount of

 • "We had to cap the number of people we can accept into our club"
  synonym:
 • cap

2. Ogranicz liczbę lub ilość

 • "„musieliśmy ograniczyć liczbę osób, które możemy przyjąć do naszego klubu"
  synonim:
 • nasadka

Examples of using

Don't forget to put the cap back on the soda bottle so it doesn't go flat.
Nie zapomnij zakręcić butelki wody sodowej, żeby nie zwietrzała.