Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "basic" into Polish language

Tłumaczenie znaczenie & definicja słowa "podstawowy" na język polski

EnglishPolish

Basic

[Podstawowy]
/besɪk/

noun

1. A popular programming language that is relatively easy to learn

 • An acronym for beginner's all-purpose symbolic instruction code
 • No longer in general use
  synonym:
 • BASIC

1. Popularny język programowania, który jest stosunkowo łatwy do nauczenia

 • Akronim uniwersalnego symbolicznego kodu instrukcji dla początkujących
 • Już nie w powszechnym użyciu
  synonim:
 • PODSTAWOWY

2. (usually plural) a necessary commodity for which demand is constant

  synonym:
 • basic
 • ,
 • staple

2. (zwykle liczba mnoga) niezbędny towar, na który popyt jest stały

  synonim:
 • podstawowy
 • ,
 • zszywka

adjective

1. Pertaining to or constituting a base or basis

 • "A basic fact"
 • "The basic ingredients"
 • "Basic changes in public opinion occur because of changes in priorities"
  synonym:
 • basic

1. Odnoszące się do podstawy lub podstawy lub stanowiące podstawę

 • "„podstawowy fakt"
 • "„podstawowe składniki"
 • "„podstawowe zmiany w opinii publicznej zachodzą na skutek zmian priorytetów"
  synonim:
 • podstawowy

2. Reduced to the simplest and most significant form possible without loss of generality

 • "A basic story line"
 • "A canonical syllable pattern"
  synonym:
 • basic
 • ,
 • canonic
 • ,
 • canonical

2. Zredukowana do najprostszej i najbardziej znaczącej formy możliwej bez utraty ogólności

 • "„podstawowa fabuła"
 • "„kanoniczny wzór sylaby"
  synonim:
 • podstawowy
 • ,
 • kanoniczny

3. Serving as a base or starting point

 • "A basic course in russian"
 • "Basic training for raw recruits"
 • "A set of basic tools"
 • "An introductory art course"
  synonym:
 • basic
 • ,
 • introductory

3. Służąc jako baza lub punkt wyjścia

 • "„kurs podstawowy w języku rosyjskim"
 • "„podstawowe szkolenie surowych rekrutów"
 • "Zestaw podstawowych narzędzi"
 • "„wstępny kurs plastyczny"
  synonim:
 • podstawowy
 • ,
 • wprowadzający

4. Of or denoting or of the nature of or containing a base

  synonym:
 • basic

4. Lub oznaczające, lub mające charakter lub zawierające podstawę

  synonim:
 • podstawowy

Examples of using

Our basic problem is the lack of know-how.
Naszym podstawowym problemem jest brak know-how.