Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "allowance" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "zasiłek" na język polski

EnglishPolish

Allowance

[Dodatek]
/əlaʊəns/

noun

1. An amount allowed or granted (as during a given period)

 • "Travel allowance"
 • "My weekly allowance of two eggs"
 • "A child's allowance should not be too generous"
  synonym:
 • allowance

1. Kwota dozwolona lub przyznana (jak w danym okresie)

 • "„zasiłek podróżny"
 • "„mój tygodniowy dodatek w wysokości dwóch jaj"
 • "„zasiłek na dziecko nie powinien być zbyt hojny"
  synonim:
 • zasiłek

2. A sum granted as reimbursement for expenses

  synonym:
 • allowance

2. Kwota przyznana jako zwrot wydatków

  synonim:
 • zasiłek

3. An amount added or deducted on the basis of qualifying circumstances

 • "An allowance for profit"
  synonym:
 • allowance
 • ,
 • adjustment

3. Kwota dodana lub odliczona na podstawie okoliczności kwalifikujących

 • "„odpis na zysk"
  synonim:
 • zasiłek
 • ,
 • regulacja

4. A permissible difference

 • Allowing some freedom to move within limits
  synonym:
 • allowance
 • ,
 • leeway
 • ,
 • margin
 • ,
 • tolerance

4. Dopuszczalna różnica

 • Pozwalając na pewną swobodę poruszania się w granicach
  synonim:
 • zasiłek
 • ,
 • swoboda
 • ,
 • margines
 • ,
 • tolerancja

5. A reserve fund created by a charge against profits in order to provide for changes in the value of a company's assets

  synonym:
 • valuation reserve
 • ,
 • valuation account
 • ,
 • allowance
 • ,
 • allowance account

5. Fundusz rezerwowy utworzony przez obciążenie zysków w celu zapewnienia zmian wartości aktywów spółki

  synonim:
 • rezerwa wyceny
 • ,
 • rachunek wyceny
 • ,
 • zasiłek
 • ,
 • konto zasiłkowe

6. The act of allowing

 • "He objected to the allowance of smoking in the dining room"
  synonym:
 • allowance

6. Akt dopuszczenia

 • "„sprzeciwił się zezwoleniu na palenie w jadalni"
  synonim:
 • zasiłek

verb

1. Put on a fixed allowance, as of food

  synonym:
 • allowance

1. Odłóż stałą dietę na wyżywienie

  synonim:
 • zasiłek

Examples of using

Don't fritter away your allowance.
Nie przepuść całego kieszonkowego.