Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "abandon" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "opuszczenie" na język polski

EnglishPolish

Abandon

[Porzucić]
/əbændən/

noun

1. The trait of lacking restraint or control

 • Reckless freedom from inhibition or worry
 • "She danced with abandon"
  synonym:
 • abandon
 • ,
 • wantonness
 • ,
 • unconstraint

1. Cecha braku powściągliwości i kontroli

 • Lekkomyślna wolność od zahamowania lub zmartwień
 • "„tańczyła z porzuceniem"
  synonim:
 • porzucić
 • ,
 • bezmyślność
 • ,
 • nieograniczony

2. A feeling of extreme emotional intensity

 • "The wildness of his anger"
  synonym:
 • wildness
 • ,
 • abandon

2. Uczucie ekstremalnej intensywności emocjonalnej

 • "„dzikość jego gniewu"
  synonim:
 • dzikość
 • ,
 • porzucić

verb

1. Forsake, leave behind

 • "We abandoned the old car in the empty parking lot"
  synonym:
 • abandon

1. Porzuć, zostaw

 • "„porzuciliśmy stary samochód na pustym parkingu"
  synonim:
 • porzucić

2. Give up with the intent of never claiming again

 • "Abandon your life to god"
 • "She gave up her children to her ex-husband when she moved to tahiti"
 • "We gave the drowning victim up for dead"
  synonym:
 • abandon
 • ,
 • give up

2. Poddaj się z zamiarem, aby nigdy więcej nie ubiegać się o odszkodowanie

 • "„opuść swoje życie bogu"
 • "„po przeprowadzce na tahiti oddała swoje dzieci byłemu mężowi"
 • "„oddaliśmy tonącą ofiarę na śmierć"
  synonim:
 • porzucić
 • ,
 • poddać się

3. Leave behind empty

 • Move out of
 • "You must vacate your office by tonight"
  synonym:
 • vacate
 • ,
 • empty
 • ,
 • abandon

3. Zostaw puste

 • Wyprowadź się z
 • "„musisz opuścić swoje biuro do wieczora"
  synonim:
 • opuścić
 • ,
 • puste
 • ,
 • porzucić

4. Stop maintaining or insisting on

 • Of ideas or claims
 • "He abandoned the thought of asking for her hand in marriage"
 • "Both sides have to give up some claims in these negotiations"
  synonym:
 • abandon
 • ,
 • give up

4. Przestań utrzymywać lub nalegać

 • Pomysłów lub twierdzeń
 • "„porzucił myśl o poproszeniu jej o rękę"
 • "„obie strony muszą w tych negocjacjach zrezygnować z niektórych roszczeń"
  synonim:
 • porzucić
 • ,
 • poddać się

5. Leave someone who needs or counts on you

 • Leave in the lurch
 • "The mother deserted her children"
  synonym:
 • abandon
 • ,
 • forsake
 • ,
 • desolate
 • ,
 • desert

5. Zostaw kogoś, kto cię potrzebuje lub liczy

 • Zostaw na lodzie
 • "„matka opuściła swoje dzieci"
  synonim:
 • porzucić
 • ,
 • opuszczony
 • ,
 • pustynia

Examples of using

All hands, abandon ship!
Wszyscy, opuścić statek!
He will not abandon all hope.
On nie traci nadziei.