Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "yell" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "yell" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Yell

[Berteriak]
/jɛl/

noun

1. A loud utterance

 • Often in protest or opposition
 • "The speaker was interrupted by loud cries from the rear of the audience"
  synonym:
 • cry
 • ,
 • outcry
 • ,
 • call
 • ,
 • yell
 • ,
 • shout
 • ,
 • vociferation

1. Ucapan yang kuat

 • Sering dalam tunjuk perasaan atau penentangan
 • "Pembesar suara terganggu oleh tangisan kuat dari belakang penonton"
  sinonim:
 • menangis
 • ,
 • protes
 • ,
 • panggilan
 • ,
 • berteriak
 • ,
 • menjerit
 • ,
 • penyuapan

2. A loud utterance of emotion (especially when inarticulate)

 • "A cry of rage"
 • "A yell of pain"
  synonym:
 • cry
 • ,
 • yell

2. Ucapan emosi yang kuat ( terutamanya ketika tidak berartikulasi )

 • "Tangisan kemarahan"
 • "Teriakan kesakitan"
  sinonim:
 • menangis
 • ,
 • berteriak

verb

1. Utter a sudden loud cry

 • "She cried with pain when the doctor inserted the needle"
 • "I yelled to her from the window but she couldn't hear me"
  synonym:
 • shout
 • ,
 • shout out
 • ,
 • cry
 • ,
 • call
 • ,
 • yell
 • ,
 • scream
 • ,
 • holler
 • ,
 • hollo
 • ,
 • squall

1. Mengucapkan teriakan yang kuat secara tiba-tiba

 • "Dia menangis kesakitan ketika doktor memasukkan jarum"
 • "Saya berteriak kepadanya dari tingkap tetapi dia tidak dapat mendengar saya"
  sinonim:
 • menjerit
 • ,
 • menangis
 • ,
 • panggilan
 • ,
 • berteriak
 • ,
 • pengacau
 • ,
 • hollo
 • ,
 • kerang

2. Utter or declare in a very loud voice

 • "You don't have to yell--i can hear you just fine"
  synonym:
 • yell
 • ,
 • scream

2. Mengucapkan atau menyatakan dengan suara yang sangat kuat

 • "Anda tidak perlu berteriak - saya dapat mendengar anda baik-baik saja"
  sinonim:
 • berteriak
 • ,
 • menjerit

Examples of using

Don't yell.
Jangan berteriak.
You can't yell at me like that.
Anda tidak boleh berteriak kepada saya seperti itu.
Please, don't yell!
Tolong, jangan berteriak!