Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "swear" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "bersumpah" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Swear

[Bersumpah]
/swɛr/

verb

1. Utter obscenities or profanities

 • "The drunken men were cursing loudly in the street"
  synonym:
 • curse
 • ,
 • cuss
 • ,
 • blaspheme
 • ,
 • swear
 • ,
 • imprecate

1. Mengucapkan cabul atau tidak senonoh

 • "Orang-orang yang mabuk mengutuk dengan kuat di jalan"
  sinonim:
 • sumpahan
 • ,
 • mengumpat
 • ,
 • penghujatan
 • ,
 • bersumpah
 • ,
 • tidak tepat

2. To declare or affirm solemnly and formally as true

 • "Before god i swear i am innocent"
  synonym:
 • affirm
 • ,
 • verify
 • ,
 • assert
 • ,
 • avow
 • ,
 • aver
 • ,
 • swan
 • ,
 • swear

2. Untuk menyatakan atau mengesahkan secara serius dan formal sebagai benar

 • "Di hadapan tuhan saya bersumpah saya tidak bersalah"
  sinonim:
 • mengesahkan
 • ,
 • menegaskan
 • ,
 • memberi peluang
 • ,
 • rata-rata
 • ,
 • angsa
 • ,
 • bersumpah

3. Promise solemnly

 • Take an oath
  synonym:
 • swear

3. Berjanji dengan sungguh-sungguh

 • Bersumpah
  sinonim:
 • bersumpah

4. Make a deposition

 • Declare under oath
  synonym:
 • swear
 • ,
 • depose
 • ,
 • depone

4. Buat pemendapan

 • Mengisytiharkan di bawah sumpah
  sinonim:
 • bersumpah
 • ,
 • depose
 • ,
 • depone

5. Have confidence or faith in

 • "We can trust in god"
 • "Rely on your friends"
 • "Bank on your good education"
 • "I swear by my grandmother's recipes"
  synonym:
 • trust
 • ,
 • swear
 • ,
 • rely
 • ,
 • bank

5. Mempunyai keyakinan atau kepercayaan

 • "Kita boleh mempercayai tuhan"
 • "Benar-benar pada rakan anda"
 • "Bank pendidikan baik anda"
 • "Saya bersumpah dengan resipi nenek saya"
  sinonim:
 • kepercayaan
 • ,
 • bersumpah
 • ,
 • bergantung
 • ,
 • bank

Examples of using

I swear to God.
Saya bersumpah kepada Tuhan.
I swear I don't know anything.
Saya bersumpah tidak tahu apa-apa.
It's not me, I swear!
Bukan saya, saya bersumpah!