Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "solicitor" into Malay language

Terjemahan makna & definisi perkataan "peguam cara" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Solicitor

[Peguamcara]
/səlɪsətər/

noun

1. A petitioner who solicits contributions or trade or votes

  synonym:
 • solicitor
 • ,
 • canvasser

1. Pempetisyen yang meminta sumbangan atau perdagangan atau undi

  sinonim:
 • peguamcara
 • ,
 • canvasser

2. A british lawyer who gives legal advice and prepares legal documents

  synonym:
 • solicitor

2. Seorang peguam british yang memberi nasihat undang-undang dan menyediakan dokumen undang-undang

  sinonim:
 • peguamcara