Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rudimentary" into Malay language

Terjemahan makna & takrif perkataan "asas" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Rudimentary

[Asas]
/rudəmɛntəri/

adjective

1. Being or involving basic facts or principles

 • "The fundamental laws of the universe"
 • "A fundamental incomatibility between them"
 • "These rudimentary truths"
 • "Underlying principles"
  synonym:
 • fundamental
 • ,
 • rudimentary
 • ,
 • underlying

1. Menjadi atau melibatkan fakta atau prinsip asas

 • "Undang-undang asas alam semesta"
 • "Ketidakbolehbandingan asas antara mereka"
 • "Kebenaran asas ini"
 • "Prinsip asas"
  sinonim:
 • asas
 • ,
 • themelore

2. Being in the earliest stages of development

 • "Rudimentary plans"
  synonym:
 • rudimentary

2. Berada di peringkat awal pembangunan

 • "Rancangan asas"
  sinonim:
 • asas

3. Not fully developed in mature animals

 • "Rudimentary wings"
  synonym:
 • vestigial
 • ,
 • rudimentary

3. Tidak berkembang sepenuhnya pada haiwan matang

 • "Sayap asas"
  sinonim:
 • vestigial
 • ,
 • asas