Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "peace" into Malay language

Terjemahan makna & definisi perkataan "peace" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Peace

[Damai]
/pis/

noun

1. The state prevailing during the absence of war

  synonym:
 • peace

1. Negeri yang berlaku semasa ketiadaan perang

  sinonim:
 • damai

2. Harmonious relations

 • Freedom from disputes
 • "The roommates lived in peace together"
  synonym:
 • peace

2. Hubungan harmoni

 • Kebebasan daripada pertikaian
 • "Rakan sebilik hidup aman bersama"
  sinonim:
 • damai

3. The absence of mental stress or anxiety

  synonym:
 • peace
 • ,
 • peacefulness
 • ,
 • peace of mind
 • ,
 • repose
 • ,
 • serenity
 • ,
 • heartsease
 • ,
 • ataraxis

3. Ketiadaan tekanan mental atau kebimbangan

  sinonim:
 • damai
 • ,
 • kedamaian
 • ,
 • ketenangan fikiran
 • ,
 • rehat
 • ,
 • ketenangan
 • ,
 • sakit hati
 • ,
 • ataraxis

4. The general security of public places

 • "He was arrested for disturbing the peace"
  synonym:
 • peace
 • ,
 • public security

4. Keselamatan umum tempat awam

 • "Dia ditangkap kerana mengganggu ketenteraman"
  sinonim:
 • damai
 • ,
 • keselamatan awam

5. A treaty to cease hostilities

 • "Peace came on november 11th"
  synonym:
 • peace
 • ,
 • peace treaty
 • ,
 • pacification

5. Perjanjian untuk menghentikan permusuhan

 • "Keamanan datang pada 11 november"
  sinonim:
 • damai
 • ,
 • perjanjian damai
 • ,
 • qetësimi

Examples of using

Everlasting fear, everlasting peace.
Ketakutan yang kekal, kedamaian yang kekal.
Terrorism is one of the biggest enemies of world peace.
Keganasan adalah salah satu musuh terbesar keamanan dunia.
We come in peace.
Kami datang dengan aman.