Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "operational" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "operasi" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Operational

[Operasi]
/ɑpəreʃənəl/

adjective

1. Pertaining to a process or series of actions for achieving a result

 • "Operational difficulties"
 • "They assumed their operational positions"
  synonym:
 • operational

1. Berkaitan dengan proses atau rangkaian tindakan untuk mencapai hasil

 • "Kesulitan operasi"
 • "Mereka mengambil kedudukan operasi mereka"
  sinonim:
 • operasi

2. Fit or ready for use or service

 • "The toaster was still functional even after being dropped"
 • "The lawnmower is a bit rusty but still usable"
 • "An operational aircraft"
 • "The dishwasher is now in working order"
  synonym:
 • functional
 • ,
 • usable
 • ,
 • useable
 • ,
 • operable
 • ,
 • operational

2. Sesuai atau siap untuk digunakan atau diservis

 • "Pembakar roti masih berfungsi walaupun dijatuhkan"
 • "Mesin pemotong rumput agak berkarat tetapi masih boleh digunakan"
 • "Pesawat operasi"
 • "Mesin basuh pinggan sekarang dalam keadaan berfungsi"
  sinonim:
 • berfungsi
 • ,
 • boleh digunakan
 • ,
 • boleh dikendalikan
 • ,
 • operasi

3. (military) of or intended for or involved in military operations

  synonym:
 • operational

3. ( tentera ) atau dimaksudkan untuk atau terlibat dalam operasi ketenteraan

  sinonim:
 • operasi

4. Being in effect or operation

 • "De facto apartheid is still operational even in the `new' african nations"- leslie marmon silko
 • "Bus service is in operation during the emergency"
 • "The company had several operating divisions"
  synonym:
 • operational
 • ,
 • in operation(p)
 • ,
 • operating(a)

4. Sedang berkuat kuasa atau beroperasi

 • "De facto apartheid masih beroperasi walaupun di negara-negara afrika yang baru" - leslie marmon silko
 • "Perkhidmatan bas beroperasi semasa kecemasan"
 • "Syarikat itu mempunyai beberapa bahagian operasi"
  sinonim:
 • operasi
 • ,
 • dalam operasi ( p )
 • ,
 • beroperasi ( a )