Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mat" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "mat" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Mat

[Tikar]
/mæt/

noun

1. A thick flat pad used as a floor covering

  synonym:
 • mat

1. Pad rata tebal yang digunakan sebagai penutup lantai

  sinonim:
 • tikar

2. Mounting consisting of a border or background for a picture

  synonym:
 • mat
 • ,
 • matting

2. Pemasangan yang terdiri daripada sempadan atau latar belakang gambar

  sinonim:
 • tikar
 • ,
 • mengawan

3. Sports equipment consisting of a piece of thick padding on the floor for gymnastic sports

  synonym:
 • mat
 • ,
 • gym mat

3. Peralatan sukan yang terdiri daripada sehelai pelapik tebal di lantai untuk sukan gimnastik

  sinonim:
 • tikar
 • ,
 • tikar gim

4. A mass that is densely tangled or interwoven

 • "A mat of weeds and grass"
  synonym:
 • mat

4. Jisim yang kusut atau terjalin

 • "Tikar rumpai dan rumput"
  sinonim:
 • tikar

5. A master's degree in teaching

  synonym:
 • Master of Arts in Teaching
 • ,
 • MAT

5. Ijazah sarjana dalam pengajaran

  sinonim:
 • Sarjana Sastera dalam Pengajaran
 • ,
 • MATI

6. The property of having little or no contrast

 • Lacking highlights or gloss
  synonym:
 • flatness
 • ,
 • lusterlessness
 • ,
 • lustrelessness
 • ,
 • mat
 • ,
 • matt
 • ,
 • matte

6. Harta benda yang mempunyai sedikit atau tidak ada kontras

 • Kekurangan sorotan atau gloss
  sinonim:
 • kerataan
 • ,
 • kilauan
 • ,
 • tikar
 • ,
 • matt
 • ,
 • matte

7. A small pad of material that is used to protect surface from an object placed on it

  synonym:
 • mat

7. Pad kecil bahan yang digunakan untuk melindungi permukaan dari objek yang diletakkan di atasnya

  sinonim:
 • tikar

verb

1. Twist together or entwine into a confusing mass

 • "The child entangled the cord"
  synonym:
 • entangle
 • ,
 • tangle
 • ,
 • mat
 • ,
 • snarl

1. Putar bersama atau terjalin menjadi jisim yang membingungkan

 • "Anak itu menjerat tali pusat"
  sinonim:
 • menjerat
 • ,
 • kusut
 • ,
 • tikar
 • ,
 • menggeram

2. Change texture so as to become matted and felt-like

 • "The fabric felted up after several washes"
  synonym:
 • felt
 • ,
 • felt up
 • ,
 • mat up
 • ,
 • matt-up
 • ,
 • matte up
 • ,
 • matte
 • ,
 • mat

2. Ubah tekstur sehingga menjadi matang dan terasa seperti

 • "Fabrik itu tersendat setelah beberapa kali mencuci"
  sinonim:
 • terasa
 • ,
 • berasa seronok
 • ,
 • tikar
 • ,
 • matt-up
 • ,
 • matte

adjective

1. Not reflecting light

 • Not glossy
 • "Flat wall paint"
 • "A photograph with a matte finish"
  synonym:
 • flat
 • ,
 • mat
 • ,
 • matt
 • ,
 • matte
 • ,
 • matted

1. Tidak memantulkan cahaya

 • Tidak berkilat
 • "Cat dinding rata"
 • "Gambar dengan kemasan matte"
  sinonim:
 • rata
 • ,
 • tikar
 • ,
 • matt
 • ,
 • matte
 • ,
 • matang

Examples of using

Wipe your shoes on the mat.
Lap kasut anda di atas tikar.