Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "internal" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "dalaman" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Internal

[Dalaman]
/ɪntərnəl/

adjective

1. Happening or arising or located within some limits or especially surface

 • "Internal organs"
 • "Internal mechanism of a toy"
 • "Internal party maneuvering"
  synonym:
 • internal

1. Berlaku atau timbul atau terletak dalam beberapa had atau terutama permukaan

 • "Organ dalaman"
 • "Mekanisme dalaman mainan"
 • "Manuver pesta dalaman"
  sinonim:
 • dalaman

2. Occurring within an institution or community

 • "Intragroup squabbling within the corporation"
  synonym:
 • internal
 • ,
 • intragroup

2. Berlaku dalam institusi atau komuniti

 • "Intragroup bertengkar dalam syarikat"
  sinonim:
 • dalaman
 • ,
 • kumpulan antara

3. Inside the country

 • "The british home office has broader responsibilities than the united states department of the interior"
 • "The nation's internal politics"
  synonym:
 • home(a)
 • ,
 • interior(a)
 • ,
 • internal
 • ,
 • national

3. Di dalam negara

 • "Pejabat dalam negeri britain mempunyai tanggungjawab yang lebih luas daripada jabatan dalam negeri amerika syarikat"
 • "Politik dalaman negara"
  sinonim:
 • rumah ( a )
 • ,
 • dalaman ( a )
 • ,
 • dalaman
 • ,
 • kebangsaan

4. Located inward

 • "Beethoven's manuscript looks like a bloody record of a tremendous inner battle"- leonard bernstein
 • "She thinks she has no soul, no interior life, but the truth is that she has no access to it"- david denby
 • "An internal sense of rightousness"- a.r.gurney,jr.
  synonym:
 • inner
 • ,
 • interior
 • ,
 • internal

4. Terletak di dalam

 • "Manuskrip beethoven kelihatan seperti catatan berdarah dari pertempuran dalaman yang luar biasa" - leonard bernstein
 • "Dia fikir dia tidak memiliki jiwa, tidak ada kehidupan dalaman, tetapi sebenarnya dia tidak memiliki akses ke sana" - david denby
 • "Rasa dalaman yang betul" - a.r.gurney, jr.
  sinonim:
 • dalaman

5. Innermost or essential

 • "The inner logic of cubism"
 • "The internal contradictions of the theory"
 • "The intimate structure of matter"
  synonym:
 • inner
 • ,
 • internal
 • ,
 • intimate

5. Paling dalam atau penting

 • "Logik dalaman kubisme"
 • "Percanggahan dalaman teori"
 • "Struktur intim jirim"
  sinonim:
 • dalaman
 • ,
 • intim

Examples of using

The button battery in the PC's internal timer has gone flat.
Bateri butang dalam pemasa dalaman PC telah habis.
For any type of organisation, internal harmony and unity are important factors in deciding its success or failure.
Untuk sebarang jenis organisasi, keharmonian dan kesatuan dalaman adalah faktor penting dalam menentukan kejayaan atau kegagalannya.
I'm afraid I have internal bleeding.
Saya takut saya mengalami pendarahan dalaman.