Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "incorporated" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "digabungkan" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Incorporated

[Diperbadankan]
/ɪnkɔrpəretɪd/

adjective

1. Formed or united into a whole

  synonym:
 • incorporate
 • ,
 • incorporated
 • ,
 • integrated
 • ,
 • merged
 • ,
 • unified

1. Dibentuk atau disatukan menjadi keseluruhan

sinonim:
 • menggabungkan,
 • diperbadankan,
 • bersepadu,
 • bergabung,
 • bersatu

2. Organized and maintained as a legal corporation

 • "A special agency set up in corporate form"
 • "An incorporated town"
  synonym:
 • corporate
 • ,
 • incorporated

2. Teratur dan dikekalkan sebagai syarikat undang-undang

 • "Agensi khas yang ditubuhkan dalam bentuk korporat"
 • "Bandar gabungan"
sinonim:
 • korporat,
 • diperbadankan

3. Introduced into as a part of the whole

 • "The ideas incorporated in his revised manuscript"
  synonym:
 • incorporated

3. Diperkenalkan sebagai sebahagian daripada keseluruhan

 • "Idea-idea yang dimasukkan dalam naskahnya yang disemak semula"
sinonim:
 • diperbadankan