Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "grey" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "kelabu" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Grey

[Kelabu]
/gre/

noun

1. United states writer of western adventure novels (1875-1939)

  synonym:
 • Grey
 • ,
 • Zane Grey

1. Penulis novel pengembaraan barat amerika syarikat ( 1875-1939 )

  sinonim:
 • Kelabu
 • ,
 • Kelabu Zane

2. Queen of england for nine days in 1553

 • She was quickly replaced by mary tudor and beheaded for treason (1537-1554)
  synonym:
 • Grey
 • ,
 • Lady Jane Grey

2. Ratu england selama sembilan hari pada tahun 1553

 • Dia dengan cepat digantikan oleh mary tudor dan dipenggal kerana pengkhianatan ( 1537-1554 )
  sinonim:
 • Kelabu
 • ,
 • Puan Jane Kelabu

3. Englishman who as prime minister implemented social reforms including the abolition of slavery throughout the british empire (1764-1845)

  synonym:
 • Grey
 • ,
 • Charles Grey
 • ,
 • Second Earl Grey

3. Orang inggeris yang sebagai perdana menteri melaksanakan pembaharuan sosial termasuk penghapusan perhambaan di seluruh empayar britain ( 1764-1845 )

  sinonim:
 • Kelabu
 • ,
 • Kelabu Charles
 • ,
 • Kelabu Earl Kedua

4. Any organization or party whose uniforms or badges are grey

 • "The confederate army was a vast grey"
  synonym:
 • grey
 • ,
 • gray

4. Mana-mana organisasi atau pihak yang pakaian seragam atau lencana berwarna kelabu

 • "Tentera gabungan adalah kelabu yang luas"
  sinonim:
 • kelabu

5. A neutral achromatic color midway between white and black

  synonym:
 • gray
 • ,
 • grayness
 • ,
 • grey
 • ,
 • greyness

5. Warna achromatic neutral di tengah-tengah antara putih dan hitam

  sinonim:
 • kelabu

6. Clothing that is a grey color

 • "He was dressed in grey"
  synonym:
 • grey
 • ,
 • gray

6. Pakaian yang berwarna kelabu

 • "Dia berpakaian kelabu"
  sinonim:
 • kelabu

7. Horse of a light gray or whitish color

  synonym:
 • grey
 • ,
 • gray

7. Kuda berwarna kelabu muda atau keputihan

  sinonim:
 • kelabu

verb

1. Make grey

 • "The painter decided to grey the sky"
  synonym:
 • grey
 • ,
 • gray

1. Buat kelabu

 • "Pelukis memutuskan untuk kelabu langit"
  sinonim:
 • kelabu

2. Turn grey

 • "Her hair began to grey"
  synonym:
 • grey
 • ,
 • gray

2. Bertukar menjadi kelabu

 • "Rambutnya mulai kelabu"
  sinonim:
 • kelabu

adjective

1. Of an achromatic color of any lightness intermediate between the extremes of white and black

 • "The little grey cells"
 • "Gray flannel suit"
 • "A man with greyish hair"
  synonym:
 • grey
 • ,
 • gray
 • ,
 • greyish
 • ,
 • grayish

1. Warna achromatic mana-mana cahaya antara ekstrem putih dan hitam

 • "Sel kelabu kecil"
 • "Sut flanel kelabu"
 • "Seorang lelaki dengan rambut kelabu"
  sinonim:
 • kelabu

2. Showing characteristics of age, especially having grey or white hair

 • "Whose beard with age is hoar"-coleridge
 • "Nodded his hoary head"
  synonym:
 • grey
 • ,
 • gray
 • ,
 • grey-haired
 • ,
 • gray-haired
 • ,
 • grey-headed
 • ,
 • gray-headed
 • ,
 • grizzly
 • ,
 • hoar
 • ,
 • hoary
 • ,
 • white-haired

2. Menunjukkan ciri-ciri usia, terutamanya mempunyai rambut kelabu atau putih

 • "Janggut yang seiring bertambahnya usia" -coleridge
 • "Mengangguk kepalanya yang serak"
  sinonim:
 • kelabu
 • ,
 • berambut kelabu
 • ,
 • berkepala kelabu
 • ,
 • grizzly
 • ,
 • guruh
 • ,
 • serak
 • ,
 • berambut putih

3. Used to signify the confederate forces in the american civil war (who wore grey uniforms)

 • "A stalwart grey figure"
  synonym:
 • grey
 • ,
 • gray

3. Digunakan untuk menandakan pasukan gabungan dalam perang saudara amerika ( yang memakai pakaian seragam kelabu )

 • "Tokoh kelabu yang kuat"
  sinonim:
 • kelabu

4. Intermediate in character or position

 • "A grey area between clearly legal and strictly illegal"
  synonym:
 • grey
 • ,
 • gray

4. Perantaraan dalam watak atau kedudukan

 • "Kawasan kelabu antara jelas sah dan tidak sah"
  sinonim:
 • kelabu

Examples of using

He loved looking at grey sky with the sun peeking through the thick clouds.
Dia suka melihat langit kelabu dengan matahari mengintip awan tebal.
We display grey sentences because they can be useful, but you should be careful. Their meaning may differ a little from the main sentence.
Kami memaparkan ayat kelabu kerana boleh berguna, tetapi anda harus berhati-hati. Makna mereka mungkin sedikit berbeza dari ayat utama.
When candles are out, all cats are grey.
Apabila lilin keluar, semua kucing berwarna kelabu.