Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "emblematic" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "emblematik" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Emblematic

[Lambang]
/ɛmbləmætɪk/

adjective

1. Serving as a visible symbol for something abstract

 • "A crown is emblematic of royalty"
 • "The spinning wheel was as symbolic of colonical massachusetts as the codfish"
  synonym:
 • emblematic
 • ,
 • emblematical
 • ,
 • symbolic
 • ,
 • symbolical

1. Berfungsi sebagai simbol yang dapat dilihat untuk sesuatu yang abstrak

 • "Mahkota adalah lambang royalti"
 • "Roda berputar sama simbolik massachusetts kolon seperti ikan kod"
  sinonim:
 • lambang
 • ,
 • simbolik

2. Being or serving as an illustration of a type

 • "The free discussion that is emblematic of democracy"
 • "An action exemplary of his conduct"
  synonym:
 • emblematic
 • ,
 • exemplary
 • ,
 • typic

2. Menjadi atau berfungsi sebagai gambaran jenis

 • "Perbincangan percuma yang melambangkan demokrasi"
 • "Tindakan teladan tingkah lakunya"
  sinonim:
 • lambang
 • ,
 • teladan
 • ,
 • tipik