Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "embark" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "memulakan" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Embark

[Memulakan]
/ɛmbɑrk/

verb

1. Go on board

  synonym:
 • embark
 • ,
 • ship

1. Naik kapal

  sinonim:
 • memulakan
 • ,
 • kapal

2. Set out on (an enterprise or subject of study)

 • "She embarked upon a new career"
  synonym:
 • embark
 • ,
 • enter

2. Dinyatakan pada ( perusahaan atau subjek kajian )

 • "Dia memulakan karier baru"
  sinonim:
 • memulakan
 • ,
 • masuk

3. Proceed somewhere despite the risk of possible dangers

 • "We ventured into the world of high-tech and bought a supercomputer"
  synonym:
 • venture
 • ,
 • embark

3. Terus ke suatu tempat walaupun terdapat risiko bahaya

 • "Kami menceburkan diri dalam dunia teknologi tinggi dan membeli komputer super"
  sinonim:
 • usaha
 • ,
 • memulakan