Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Maksud terjemahan & definisi perkataan Differentiation ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Differentiation

/dɪfərɛnʃieʃən/

noun

1. A discrimination between things as different and distinct

 • "It is necessary to make a distinction between love and infatuation"
  synonym:
 • differentiation
 • ,
 • distinction

1. Diskriminasi antara perkara yang berbeza dan berbeza

 • "Perlu membuat perbezaan antara cinta dan kegilaan"
  sinonim:
 • pembezaan
 • ,
 • perbezaan

2. The mathematical process of obtaining the derivative of a function

  synonym:
 • differentiation

2. Proses matematik mendapatkan terbitan fungsi

  sinonim:
 • pembezaan

3. (biology) the structural adaptation of some body part for a particular function

 • "Cell differentiation in the developing embryo"
  synonym:
 • specialization
 • ,
 • specialisation
 • ,
 • differentiation

3. ( biologi ) penyesuaian struktur beberapa bahagian badan untuk fungsi tertentu

 • "Pembezaan sel dalam embrio yang sedang berkembang"
  sinonim:
 • pengkhususan
 • ,
 • pengkhususan
 • ,
 • pembezaan

Examples of using

The math teacher explained the concept of partial differentiation.
Guru matematik menjelaskan konsep pembezaan separa.