Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crust" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "krust" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Crust

[Kerak]
/krəst/

noun

1. The outer layer of the earth

  synonym:
 • crust
 • ,
 • Earth's crust

1. Lapisan luar bumi

  sinonim:
 • kerak
 • ,
 • Kerak bumi

2. A hard outer layer that covers something

  synonym:
 • crust
 • ,
 • incrustation
 • ,
 • encrustation

2. Lapisan luar yang keras yang merangkumi sesuatu

  sinonim:
 • kerak
 • ,
 • penakut
 • ,
 • kepercayaan

3. The trait of being rude and impertinent

 • Inclined to take liberties
  synonym:
 • crust
 • ,
 • gall
 • ,
 • impertinence
 • ,
 • impudence
 • ,
 • insolence
 • ,
 • cheekiness
 • ,
 • freshness

3. Sifat bersikap kasar dan tidak sopan

 • Cenderung mengambil kebebasan
  sinonim:
 • kerak
 • ,
 • hempedu
 • ,
 • ketidaktentuan
 • ,
 • kekotoran
 • ,
 • tidak sopan
 • ,
 • pipi
 • ,
 • kesegaran

verb

1. Form a crust or form into a crust

 • "The bread crusted in the oven"
  synonym:
 • crust

1. Membentuk kerak atau bentuk menjadi kerak

 • "Roti berkerak di dalam ketuhar"
  sinonim:
 • kerak

Examples of using

The weight of aluminium in the Earth's crust corresponds to 100.100% of the total weight.
Berat aluminium di kerak bumi sepadan dengan 100.100% dari jumlah berat.
Under Europa's icy crust might be an ocean of water.
Di bawah kerak es Europa mungkin lautan air.
Under Europa's icy crust might be water ocean.
Di bawah kerak es Europa mungkin lautan air.