Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Maksud terjemahan & definisi perkataan Climb ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Climb

/klaɪm/

noun

1. An upward slope or grade (as in a road)

 • "The car couldn't make it up the rise"
  synonym:
 • ascent
 • ,
 • acclivity
 • ,
 • rise
 • ,
 • raise
 • ,
 • climb
 • ,
 • upgrade

1. Cerun ke atas atau gred ( seperti di jalan raya )

 • "Kereta tidak dapat membuatnya naik"
  sinonim:
 • pendakian
 • ,
 • kesesuaian
 • ,
 • naik
 • ,
 • menaikkan
 • ,
 • mendaki
 • ,
 • meningkatkan

2. An event that involves rising to a higher point (as in altitude or temperature or intensity etc.)

  synonym:
 • climb
 • ,
 • climbing
 • ,
 • mounting

2. Peristiwa yang melibatkan kenaikan ke titik yang lebih tinggi ( seperti ketinggian atau suhu atau intensiti dll )

  sinonim:
 • mendaki
 • ,
 • mendaki
 • ,
 • pemasangan

3. The act of climbing something

 • "It was a difficult climb to the top"
  synonym:
 • climb
 • ,
 • mount

3. Perbuatan memanjat sesuatu

 • "Itu adalah pendakian yang sukar ke puncak"
  sinonim:
 • mendaki
 • ,
 • pelekap

verb

1. Go upward with gradual or continuous progress

 • "Did you ever climb up the hill behind your house?"
  synonym:
 • climb
 • ,
 • climb up
 • ,
 • mount
 • ,
 • go up

1. Naik ke atas dengan kemajuan secara beransur-ansur atau berterusan

 • "Adakah anda pernah mendaki bukit di belakang rumah anda?"
  sinonim:
 • mendaki
 • ,
 • naik
 • ,
 • pelekap
 • ,
 • naik

2. Move with difficulty, by grasping

  synonym:
 • climb

2. Bergerak dengan sukar, dengan mencengkam

  sinonim:
 • mendaki

3. Go up or advance

 • "Sales were climbing after prices were lowered"
  synonym:
 • wax
 • ,
 • mount
 • ,
 • climb
 • ,
 • rise

3. Naik atau maju

 • "Penjualan meningkat setelah harga diturunkan"
  sinonim:
 • lilin
 • ,
 • pelekap
 • ,
 • mendaki
 • ,
 • naik

4. Slope upward

 • "The path climbed all the way to the top of the hill"
  synonym:
 • climb

4. Cerun ke atas

 • "Jalan naik hingga ke puncak bukit"
  sinonim:
 • mendaki

5. Improve one's social status

 • "This young man knows how to climb the social ladder"
  synonym:
 • climb

5. Meningkatkan status sosial seseorang

 • "Pemuda ini tahu bagaimana menaiki tangga sosial"
  sinonim:
 • mendaki

6. Increase in value or to a higher point

 • "Prices climbed steeply"
 • "The value of our house rose sharply last year"
  synonym:
 • rise
 • ,
 • go up
 • ,
 • climb

6. Kenaikan nilai atau ke titik yang lebih tinggi

 • "Harga naik dengan curam"
 • "Nilai rumah kami meningkat tajam tahun lalu"
  sinonim:
 • naik
 • ,
 • naik
 • ,
 • mendaki

Examples of using

Tom attempted to climb over the fence.
Tom cuba memanjat pagar.
Tom had to climb the pole to fix the telephone wire.
Tom terpaksa memanjat tiang untuk memperbaiki wayar telefon.
Put the car in low to climb the hill.
Letakkan kereta rendah untuk mendaki bukit.