Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "automatic" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "automatik" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Automatic

[Automatik]
/ɔtəmætɪk/

noun

1. Light machine gun

  synonym:
 • automatic rifle
 • ,
 • automatic
 • ,
 • machine rifle

1. Senapang mesin ringan

  sinonim:
 • senapang automatik
 • ,
 • automatik
 • ,
 • senapang mesin

2. A pistol that will keep firing until the ammunition is gone or the trigger is released

  synonym:
 • automatic pistol
 • ,
 • automatic

2. Pistol yang akan terus menembak sehingga peluru hilang atau pencetus dilepaskan

  sinonim:
 • pistol automatik
 • ,
 • automatik

adjective

1. Operating with minimal human intervention

 • Independent of external control
 • "Automatic transmission"
 • "A budget deficit that caused automatic spending cuts"
  synonym:
 • automatic

1. Beroperasi dengan campur tangan manusia yang minimum

 • Bebas daripada kawalan luaran
 • "Penghantaran automatik"
 • "Defisit belanjawan yang menyebabkan pemotongan perbelanjaan automatik"
  sinonim:
 • automatik

2. Resembling the unthinking functioning of a machine

 • "An automatic `thank you'"
 • "Machinelike efficiency"
  synonym:
 • automatic
 • ,
 • automatonlike
 • ,
 • machinelike
 • ,
 • robotlike
 • ,
 • robotic

2. Menyerupai fungsi mesin yang tidak difikirkan

 • "Terima kasih automatik'"
 • "Kecekapan mesin"
  sinonim:
 • automatik
 • ,
 • seperti automatik
 • ,
 • mesin
 • ,
 • seperti robot
 • ,
 • robot

3. Without volition or conscious control

 • "The automatic shrinking of the pupils of the eye in strong light"
 • "A reflex knee jerk"
 • "Sneezing is reflexive"
  synonym:
 • automatic
 • ,
 • reflex(a)
 • ,
 • reflexive

3. Tanpa kehendak atau kawalan sedar

 • "Pengurangan automatik murid mata dalam cahaya yang kuat"
 • "Jeritan lutut refleks"
 • "Bersin adalah refleksif"
  sinonim:
 • automatik
 • ,
 • refleks ( a )
 • ,
 • refleksif

Examples of using

A definite advantage of automatic doors is that people can't spread their contagious diseases by touching door handles.
Kelebihan pintu automatik yang pasti ialah orang tidak dapat menyebarkan penyakit berjangkit mereka dengan menyentuh pemegang pintu.