Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "aesthetic" into Malay language

Makna terjemahan & definisi perkataan "estetik" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Aesthetic

[Estetik]
/ɛsθɛtɪk/

noun

1. (philosophy) a philosophical theory as to what is beautiful

 • "He despised the esthetic of minimalism"
  synonym:
 • aesthetic
 • ,
 • esthetic

1. ( falsafah ) teori falsafah mengenai apa yang indah

 • "Dia memandang rendah estetika minimalisme"
  sinonim:
 • estetika
 • ,
 • estetik

adjective

1. Relating to or dealing with the subject of aesthetics

 • "Aesthetic values"
  synonym:
 • aesthetic
 • ,
 • esthetic

1. Berkaitan dengan atau berurusan dengan subjek estetika

 • "Nilai estetik"
  sinonim:
 • estetika
 • ,
 • estetik

2. Concerning or characterized by an appreciation of beauty or good taste

 • "The aesthetic faculties"
 • "An aesthetic person"
 • "Aesthetic feeling"
 • "The illustrations made the book an aesthetic success"
  synonym:
 • aesthetic
 • ,
 • esthetic
 • ,
 • aesthetical
 • ,
 • esthetical

2. Mengenai atau dicirikan oleh penghargaan keindahan atau rasa yang baik

 • "Fasile estetik"
 • "Orang estetik"
 • "Perasaan estetik"
 • "Ilustrasi menjadikan buku ini berjaya secara estetik"
  sinonim:
 • estetika
 • ,
 • estetik

3. Aesthetically pleasing

 • "An artistic flower arrangement"
  synonym:
 • aesthetic
 • ,
 • esthetic
 • ,
 • artistic

3. Secara estetik menggembirakan

 • "Susunan bunga artistik"
  sinonim:
 • estetika
 • ,
 • estetik
 • ,
 • seni