Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "advantage" into Malay language

Terjemahan makna & definisi perkataan "kelebihan" ke dalam bahasa Melayu

EnglishMalay

Advantage

[Kelebihan]
/ædvæntɪʤ/

noun

1. The quality of having a superior or more favorable position

 • "The experience gave him the advantage over me"
  synonym:
 • advantage
 • ,
 • vantage

1. Kualiti mempunyai kedudukan yang unggul atau lebih baik

 • "Pengalaman itu memberinya kelebihan daripada saya"
  sinonim:
 • kelebihan
 • ,
 • keuntungan

2. (tennis) first point scored after deuce

  synonym:
 • advantage

2. ( tenis ) mata pertama dijaringkan selepas deuce

  sinonim:
 • kelebihan

3. Benefit resulting from some event or action

 • "It turned out to my advantage"
 • "Reaping the rewards of generosity"
  synonym:
 • advantage
 • ,
 • reward

3. Faedah yang dihasilkan daripada beberapa peristiwa atau tindakan

 • "Ternyata untuk keuntungan saya"
 • "Menuai ganjaran kemurahan hati"
  sinonim:
 • kelebihan
 • ,
 • ganjaran

verb

1. Give an advantage to

 • "This system advantages the rich"
  synonym:
 • advantage

1. Memberi kelebihan untuk

 • "Sistem ini menguntungkan orang kaya"
  sinonim:
 • kelebihan

Examples of using

A definite advantage of automatic doors is that people can't spread their contagious diseases by touching door handles.
Kelebihan pintu automatik yang pasti ialah orang tidak dapat menyebarkan penyakit berjangkit mereka dengan menyentuh pemegang pintu.
We have one advantage.
Kami mempunyai satu kelebihan.
Tom's height gave him a decided advantage in the game.
Ketinggian Tom memberinya kelebihan yang ditentukan dalam permainan.