Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "write" into Latvian language

Vārda "rakstīt" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Write

[Rakstīt]
/raɪt/

verb

1. Produce a literary work

 • "She composed a poem"
 • "He wrote four novels"
  synonym:
 • write
 • ,
 • compose
 • ,
 • pen
 • ,
 • indite

1. Producēt literāru darbu

 • "Viņa sacerēja dzejoli"
 • "Viņš uzrakstīja četrus romānus"
  sinonīms:
 • rakstīt
 • ,
 • sacerēt
 • ,
 • pildspalva
 • ,
 • indite

2. Communicate or express by writing

 • "Please write to me every week"
  synonym:
 • write

2. Sazināties vai izteikt rakstiski

 • "Lūdzu, rakstiet man katru nedēļu"
  sinonīms:
 • rakstīt

3. Have (one's written work) issued for publication

 • "How many books did georges simenon write?"
 • "She published 25 books during her long career"
  synonym:
 • publish
 • ,
 • write

3. Vai (viens rakstisks darbs) ir izdots publicēšanai

 • "Cik grāmatu rakstīja džordžs simenons?"
 • "Viņa savas ilgās karjeras laikā izdeva 25 grāmatas"
  sinonīms:
 • publicēt
 • ,
 • rakstīt

4. Communicate (with) in writing

 • "Write her soon, please!"
  synonym:
 • write
 • ,
 • drop a line

4. Sazināties (ar) rakstiski

 • "Rakstiet viņu drīz, lūdzu!"
  sinonīms:
 • rakstīt
 • ,
 • nometiet līniju

5. Communicate by letter

 • "He wrote that he would be coming soon"
  synonym:
 • write

5. Sazināties ar vēstuli

 • "Viņš rakstīja, ka drīz nāks"
  sinonīms:
 • rakstīt

6. Write music

 • "Beethoven composed nine symphonies"
  synonym:
 • compose
 • ,
 • write

6. Rakstīt mūziku

 • "Bēthovens sacerēja deviņas simfonijas"
  sinonīms:
 • sacerēt
 • ,
 • rakstīt

7. Mark or trace on a surface

 • "The artist wrote chinese characters on a big piece of white paper"
 • "Russian is written with the cyrillic alphabet"
  synonym:
 • write

7. Atzīmējiet vai izsekojiet uz virsmas

 • "Mākslinieks rakstīja ķīniešu rakstzīmes uz lielas baltas papīra lapas"
 • "Krievu valoda ir rakstīta ar kirilicas alfabētu"
  sinonīms:
 • rakstīt

8. Record data on a computer

 • "Boot-up instructions are written on the hard disk"
  synonym:
 • write
 • ,
 • save

8. Ierakstīt datus datorā

 • "Uz cietā diska ir ierakstītas sāknēšanas instrukcijas"
  sinonīms:
 • rakstīt
 • ,
 • saglabāt

9. Write or name the letters that comprise the conventionally accepted form of (a word or part of a word)

 • "He spelled the word wrong in this letter"
  synonym:
 • spell
 • ,
 • write

9. Uzrakstiet vai nosauciet burtus, kas satur tradicionāli pieņemto formu (vārds vai vārda daļa)

 • "Viņš šajā vēstulē uzrakstīja vārdu nepareizi"
  sinonīms:
 • burvestība
 • ,
 • rakstīt

10. Create code, write a computer program

 • "She writes code faster than anybody else"
  synonym:
 • write

10. Izveidot kodu, rakstīt datorprogrammu

 • "Viņa raksta kodu ātrāk nekā jebkurš cits"
  sinonīms:
 • rakstīt

Examples of using

To my surprise, since Tatoeba has been back up, nobody has made any corrections to my sentences. Either my English has rapidly improved and I now produce good sentences only, which is way doubtful, or the users have simply decided to leave me alone and let me write whatever comes to my mind.
Man par pārsteigumu, kopš Tatoeba ir atgriezusies, neviens manos teikumos nav veicis nekādus labojumus. Vai nu mana angļu valoda ir strauji uzlabojusies, un tagad es veidoju tikai labus teikumus, kas ir daudz apšaubāmi, vai arī lietotāji vienkārši ir nolēmuši atstāt mani vienu un ļaut man rakstīt visu, kas man ienāk prātā.
Tom can read and write.
Toms prot lasīt un rakstīt.
Under the Tatoeba guidelines, it is recommended that members only add sentences in their native language and/or translate from a language they can understand into their native language. The reason for this is that it is much easier to form natural-sounding sentences in one's native language. When we write in a language other than our native language, it is very easy to produce sentences that sound strange. Please make sure you only translate the sentence if you are sure you know what it means.
Saskaņā ar Tatoeba vadlīnijām dalībniekiem ir ieteicams pievienot tikai teikumus savā dzimtajā valodā un/vai tulkot no valodas, ko viņi var saprast, savā dzimtajā valodā. Iemesls tam ir tas, ka ir daudz vieglāk veidot dabiski skanošus teikumus savā dzimtajā valodā. Kad mēs rakstām valodā, kas nav mūsu dzimtā valoda, ir ļoti viegli izveidot teikumus, kas izklausās dīvaini. Lūdzu, pārliecinieties, ka tulkojat teikumu tikai tad, ja esat pārliecināts, ka zināt, ko tas nozīmē.