Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "worm" into Latvian language

Vārda "tārps" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Worm

[Tārps]
/wərm/

noun

1. Any of numerous relatively small elongated soft-bodied animals especially of the phyla annelida and chaetognatha and nematoda and nemertea and platyhelminthes

 • Also many insect larvae
  synonym:
 • worm

1. Jebkurš no daudzajiem salīdzinoši maziem iegareniem mīkstķermeņiem, īpaši no annelida un chaetognatha un nematoda un nemertea un platyhelminthes

 • Arī daudzi kukaiņu kāpuri
  sinonīms:
 • tārps

2. A person who has a nasty or unethical character undeserving of respect

  synonym:
 • worm
 • ,
 • louse
 • ,
 • insect
 • ,
 • dirt ball

2. Persona, kurai ir nepatīkams vai neētisks raksturs, kas nav pelnījis cieņu

  sinonīms:
 • tārps
 • ,
 • utis
 • ,
 • kukainis
 • ,
 • netīrumu bumba

3. A software program capable of reproducing itself that can spread from one computer to the next over a network

 • "Worms take advantage of automatic file sending and receiving features found on many computers"
  synonym:
 • worm

3. Programmatūras programma, kas spēj sevi reproducēt un var izplatīties no viena datora uz nākamo tīklā

 • "Tārpi izmanto automātiskās failu nosūtīšanas un saņemšanas funkcijas, kas atrodamas daudzos datoros"
  sinonīms:
 • tārps

4. Screw thread on a gear with the teeth of a worm wheel or rack

  synonym:
 • worm

4. Skrūvju vītne uz zobrata ar tārpa riteņa vai statīva zobiem

  sinonīms:
 • tārps

verb

1. To move in a twisting or contorted motion, (especially when struggling)

 • "The prisoner writhed in discomfort"
 • "The child tried to wriggle free from his aunt's embrace"
  synonym:
 • writhe
 • ,
 • wrestle
 • ,
 • wriggle
 • ,
 • worm
 • ,
 • squirm
 • ,
 • twist

1. Lai pārvietotos līkumotā vai izliektā kustībā (īpaši, ja cīnās)

 • "Ieslodzītais saviebās diskomfortā"
 • "Bērns mēģināja izlocīties no tantes apskāviena"
  sinonīms:
 • writhe
 • ,
 • cīņa
 • ,
 • izlocīties
 • ,
 • tārps
 • ,
 • squirm
 • ,
 • pagriezt

Examples of using

When I think of my four-dimensional self, I begin to mourn for the "broken" parts of the worm, and want to fix it. (Especially where there was suffering). Is that weird?
Kad es domāju par savu četrdimensiju sevi, es sāku sērot par tārpa "salauztajām" daļām un vēlos to salabot. (Īpaši tur, kur bija ciešanas). Vai tas ir dīvaini?
Try to pull out the worm by turning it around with a match stick.
Mēģiniet izvilkt tārpu, apgriežot to ar sērkociņu nūju.
You can feel the worm as a painful strand under the skin.
Jūs varat sajust tārpu kā sāpīgu šķipsnu zem ādas.