Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "work" into Latvian language

Vārda "darbs" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Work

[Darbs]
/wərk/

noun

1. Activity directed toward making or doing something

 • "She checked several points needing further work"
  synonym:
 • work

1. Darbība, kas vērsta uz kaut ko izgatavošanu vai veikšanu

 • "Viņa pārbaudīja vairākus jautājumus, kuriem nepieciešams turpmāks darbs"
  sinonīms:
 • darbs

2. A product produced or accomplished through the effort or activity or agency of a person or thing

 • "It is not regarded as one of his more memorable works"
 • "The symphony was hailed as an ingenious work"
 • "He was indebted to the pioneering work of john dewey"
 • "The work of an active imagination"
 • "Erosion is the work of wind or water over time"
  synonym:
 • work
 • ,
 • piece of work

2. Produkts, kas ražots vai paveikts ar cilvēka vai lietas piepūli vai darbību vai aģentūru

 • "Tas netiek uzskatīts par vienu no viņa neaizmirstamākajiem darbiem"
 • "Simfonija tika pasniegta kā ģeniāls darbs"
 • "Viņš bija parādā džona deveja novatoriskajam darbam"
 • "Aktīvas iztēles darbs"
 • "Erozija ir vēja vai ūdens darbs laika gaitā"
  sinonīms:
 • darbs
 • ,
 • darba gabals

3. The occupation for which you are paid

 • "He is looking for employment"
 • "A lot of people are out of work"
  synonym:
 • employment
 • ,
 • work

3. Nodarbošanās, par kuru jums maksā

 • "Viņš meklē darbu"
 • "Daudz cilvēku nav darba"
  sinonīms:
 • nodarbinātība
 • ,
 • darbs

4. Applying the mind to learning and understanding a subject (especially by reading)

 • "Mastering a second language requires a lot of work"
 • "No schools offer graduate study in interior design"
  synonym:
 • study
 • ,
 • work

4. Prāta pielietošana priekšmeta ( mācīšanai un izpratnei, it īpaši lasot )

 • "Otrās valodas apguvei ir nepieciešams daudz darba"
 • "Neviens skolu nepiedāvā absolventu studijas interjera dizainā"
  sinonīms:
 • studijas
 • ,
 • darbs

5. (physics) a manifestation of energy

 • The transfer of energy from one physical system to another expressed as the product of a force and the distance through which it moves a body in the direction of that force
 • "Work equals force times distance"
  synonym:
 • work

5. ( fizika ) enerģijas izpausme

 • Enerģijas pārvietošana no vienas fiziskās sistēmas uz otru, izteikta kā spēka produkts un attālums, caur kuru tas pārvieto ķermeni šī spēka virzienā
 • "Darbs ir vienāds ar spēka laika attālumu"
  sinonīms:
 • darbs

6. A place where work is done

 • "He arrived at work early today"
  synonym:
 • workplace
 • ,
 • work

6. Vieta, kur darbs tiek veikts

 • "Viņš ieradās darbā šodien agri"
  sinonīms:
 • darba vieta
 • ,
 • darbs

7. The total output of a writer or artist (or a substantial part of it)

 • "He studied the entire wagnerian oeuvre"
 • "Picasso's work can be divided into periods"
  synonym:
 • oeuvre
 • ,
 • work
 • ,
 • body of work

7. Rakstnieka vai mākslinieka ( vai ievērojama tā daļa )

 • "Viņš pētīja visu vāgnera ojuvru"
 • "Pikaso darbu var sadalīt periodos"
  sinonīms:
 • ouvre
 • ,
 • darbs
 • ,
 • darba ķermenis

verb

1. Exert oneself by doing mental or physical work for a purpose or out of necessity

 • "I will work hard to improve my grades"
 • "She worked hard for better living conditions for the poor"
  synonym:
 • work

1. Pielikt sevi, veicot garīgu vai fizisku darbu mērķim vai nepieciešamības dēļ

 • "Es smagi strādāšu, lai uzlabotu savas atzīmes"
 • "Viņa smagi strādāja, lai nodrošinātu labākus dzīves apstākļus nabadzīgajiem"
  sinonīms:
 • darbs

2. Be employed

 • "Is your husband working again?"
 • "My wife never worked"
 • "Do you want to work after the age of 60?"
 • "She never did any work because she inherited a lot of money"
 • "She works as a waitress to put herself through college"
  synonym:
 • work
 • ,
 • do work

2. Nodarbināt

 • "Vai tavs vīrs atkal strādā?"
 • "Mana sieva nekad nav strādājusi"
 • "Vai vēlaties strādāt pēc 60 gadu vecuma?"
 • "Viņa nekad nav darījusi nevienu darbu, jo mantoja daudz naudas"
 • "Viņa strādā kā viesmīle, lai nonāktu caur koledžu"
  sinonīms:
 • darbs
 • ,
 • darīt darbu

3. Have an effect or outcome

 • Often the one desired or expected
 • "The voting process doesn't work as well as people thought"
 • "How does your idea work in practice?"
 • "This method doesn't work"
 • "The breaks of my new car act quickly"
 • "The medicine works only if you take it with a lot of water"
  synonym:
 • work
 • ,
 • act

3. Ir ietekme vai iznākums

 • Bieži tas, kurš vēlējās vai gaidīts
 • "Balsošanas process nedarbojas, kā arī cilvēki domāja"
 • "Kā jūsu ideja darbojas praksē?"
 • "Šī metode nedarbojas"
 • "Manas jaunās automašīnas darbības pārtraukumi ātri"
 • "Zāles darbojas tikai tad, ja jūs to lietojat ar daudz ūdens"
  sinonīms:
 • darbs
 • ,
 • akts

4. Perform as expected when applied

 • "The washing machine won't go unless it's plugged in"
 • "Does this old car still run well?"
 • "This old radio doesn't work anymore"
  synonym:
 • function
 • ,
 • work
 • ,
 • operate
 • ,
 • go
 • ,
 • run

4. Veic, kā paredzēts, piemērojot

 • "Veļas mašīna neiet, ja vien tā nav pievienota"
 • "Vai šī vecā automašīna joprojām darbojas labi?"
 • "Šis vecais radio vairs nedarbojas"
  sinonīms:
 • funkcija
 • ,
 • darbs
 • ,
 • darbība
 • ,
 • iet
 • ,
 • skriet

5. Shape, form, or improve a material

 • "Work stone into tools"
 • "Process iron"
 • "Work the metal"
  synonym:
 • work
 • ,
 • work on
 • ,
 • process

5. Forma, forma vai materiāla uzlabošana

 • "Darba akmens darbarīkos"
 • "Procesa dzelzs"
 • "Strādājiet metālu"
  sinonīms:
 • darbs
 • ,
 • darbs pie darba
 • ,
 • process

6. Give a workout to

 • "Some parents exercise their infants"
 • "My personal trainer works me hard"
 • "Work one's muscles"
 • "This puzzle will exercise your mind"
  synonym:
 • exercise
 • ,
 • work
 • ,
 • work out

6. Dot treniņu

 • "Daži vecāki vingro savus zīdaiņus"
 • "Mans personīgais treneris man smagi strādā"
 • "Strādājiet muskuļus"
 • "Šī mīkla izmantos jūsu prātu"
  sinonīms:
 • vingrinājumi
 • ,
 • darbs
 • ,
 • trenēties

7. Proceed along a path

 • "Work one's way through the crowd"
 • "Make one's way into the forest"
  synonym:
 • make
 • ,
 • work

7. Iet pa ceļu

 • "Strādājiet savu ceļu caur pūli"
 • "Neizvedieties mežā"
  sinonīms:
 • padarīt
 • ,
 • darbs

8. Operate in a certain place, area, or specialty

 • "She works the night clubs"
 • "The salesman works the midwest"
 • "This artist works mostly in acrylics"
  synonym:
 • work

8. Darbojas noteiktā vietā, apgabalā vai specialitātē

 • "Viņa strādā nakts klubos"
 • "Pārdevējs strādā midwest"
 • "Šis mākslinieks galvenokārt strādā akrilos"
  sinonīms:
 • darbs

9. Proceed towards a goal or along a path or through an activity

 • "Work your way through every problem or task"
 • "She was working on her second martini when the guests arrived"
 • "Start from the bottom and work towards the top"
  synonym:
 • work

9. Virzīties uz mērķi vai pa ceļu vai pa darbību

 • "Strādājiet savu ceļu caur katru problēmu vai uzdevumu"
 • "Viņa strādāja pie sava otrā martini, kad ieradās viesi"
 • "Sākt no apakšas un strādāt augšpusē"
  sinonīms:
 • darbs

10. Move in an agitated manner

 • "His fingers worked with tension"
  synonym:
 • work

10. Kustēties uzbudinātā veidā

 • "Viņa pirksti strādāja ar spriedzi"
  sinonīms:
 • darbs

11. Cause to happen or to occur as a consequence

 • "I cannot work a miracle"
 • "Wreak havoc"
 • "Bring comments"
 • "Play a joke"
 • "The rain brought relief to the drought-stricken area"
  synonym:
 • bring
 • ,
 • work
 • ,
 • play
 • ,
 • wreak
 • ,
 • make for

11. Izraisīt notikumu vai tā rašanos

 • "Es nevaru strādāt brīnumu"
 • "Smaka postījums"
 • "Brīžu komentāri"
 • "Spēlē joku"
 • "Lietums izraisīja atvieglojumus sausuma skartajā apgabalā"
  sinonīms:
 • atnest
 • ,
 • darbs
 • ,
 • luga
 • ,
 • vraks
 • ,
 • padarīt

12. Cause to work

 • "He is working his servants hard"
  synonym:
 • work
 • ,
 • put to work

12. Iemesls darbam

 • "Viņš smagi strādā savus kalpus"
  sinonīms:
 • darbs
 • ,
 • likt strādāt

13. Prepare for crops

 • "Work the soil"
 • "Cultivate the land"
  synonym:
 • cultivate
 • ,
 • crop
 • ,
 • work

13. Sagatavoties kultūrām

 • "Darbojiet augsni"
 • "Atdalīt zemi"
  sinonīms:
 • kultivē
 • ,
 • kultūra
 • ,
 • darbs

14. Behave in a certain way when handled

 • "This dough does not work easily"
 • "The soft metal works well"
  synonym:
 • work

14. Uzvedas noteiktā veidā, ja tiek apstrādāts

 • "Šī mīkla nedarbojas viegli"
 • "Mīksts metāls darbojas labi"
  sinonīms:
 • darbs

15. Have and exert influence or effect

 • "The artist's work influenced the young painter"
 • "She worked on her friends to support the political candidate"
  synonym:
 • influence
 • ,
 • act upon
 • ,
 • work

15. Ir un ietekmē vai ietekmē

 • "Mākslinieka darbs ietekmēja jauno gleznotāju"
 • "Viņa strādāja pie draugiem, lai atbalstītu politisko kandidātu"
  sinonīms:
 • ietekme
 • ,
 • rīkoties
 • ,
 • darbs

16. Operate in or through

 • "Work the phones"
  synonym:
 • work

16. Darbojas vai cauri

 • "Darbojiet tālruņus"
  sinonīms:
 • darbs

17. Cause to operate or function

 • "This pilot works the controls"
 • "Can you work an electric drill?"
  synonym:
 • work

17. Izraisīt darbību vai darbību

 • "Šis pilots darbojas vadības ierīcēs"
 • "Vai jūs varat strādāt ar elektrisko urbumu?"
  sinonīms:
 • darbs

18. Provoke or excite

 • "The rock musician worked the crowd of young girls into a frenzy"
  synonym:
 • work

18. Provocē vai uzbudina

 • "Roka mūziķis jauno meiteņu pūli strādāja neprātā"
  sinonīms:
 • darbs

19. Gratify and charm, usually in order to influence

 • "The political candidate worked the crowds"
  synonym:
 • work

19. Gandarījums un šarms, parasti lai ietekmētu

 • "Politiskais kandidāts strādāja pūļos"
  sinonīms:
 • darbs

20. Make something, usually for a specific function

 • "She molded the rice balls carefully"
 • "Form cylinders from the dough"
 • "Shape a figure"
 • "Work the metal into a sword"
  synonym:
 • shape
 • ,
 • form
 • ,
 • work
 • ,
 • mold
 • ,
 • mould
 • ,
 • forge

20. Kaut ko padarīt, parasti konkrētai funkcijai

 • "Viņa uzmanīgi veidoja rīsu bumbiņas"
 • "Form cilindri no mīklas"
 • "Formēt figūru"
 • "Darbojiet metālu zobenā"
  sinonīms:
 • forma
 • ,
 • darbs
 • ,
 • pelējums
 • ,
 • kaltēt

21. Move into or onto

 • "Work the raisins into the dough"
 • "The student worked a few jokes into his presentation"
 • "Work the body onto the flatbed truck"
  synonym:
 • work

21. Pāriet uz vai uz

 • "Strādā rozīnes mīklā"
 • "Students savā prezentācijā strādāja dažus jokus"
 • "Apstrādājiet ķermeni uz kravas automašīnas ar plakanu gultu"
  sinonīms:
 • darbs

22. Make uniform

 • "Knead dough"
 • "Work the clay until it is soft"
  synonym:
 • knead
 • ,
 • work

22. Padarīt formas tērpu

 • "Kliedza mīkla"
 • "Strādā mālu, līdz tas ir mīksts"
  sinonīms:
 • mīcis
 • ,
 • darbs

23. Use or manipulate to one's advantage

 • "He exploit the new taxation system"
 • "She knows how to work the system"
 • "He works his parents for sympathy"
  synonym:
 • exploit
 • ,
 • work

23. Izmantot vai manipulēt ar savu priekšrocību

 • "Viņš izmanto jauno nodokļu sistēmu"
 • "Viņa zina, kā strādāt sistēmā"
 • "Viņš strādā vecākiem pēc līdzjūtības"
  sinonīms:
 • izmantot
 • ,
 • darbs

24. Find the solution to (a problem or question) or understand the meaning of

 • "Did you solve the problem?"
 • "Work out your problems with the boss"
 • "This unpleasant situation isn't going to work itself out"
 • "Did you get it?"
 • "Did you get my meaning?"
 • "He could not work the math problem"
  synonym:
 • solve
 • ,
 • work out
 • ,
 • figure out
 • ,
 • puzzle out
 • ,
 • lick
 • ,
 • work

24. Atrast risinājumu ( problēmai vai jautājumam ) vai saprast <tag1> nozīmi

 • "Vai jūs atrisinājāt problēmu?"
 • "Izstrādājiet savas problēmas ar priekšnieku"
 • "Šī nepatīkamā situācija nedarbosies"
 • "Vai tu to dabūji?"
 • "Vai tu saprati manu nozīmi?"
 • "Viņš nevarēja strādāt matemātikas problēmu"
  sinonīms:
 • atrisināt
 • ,
 • trenēties
 • ,
 • izdomāt
 • ,
 • mīkla
 • ,
 • laizīt
 • ,
 • darbs

25. Cause to undergo fermentation

 • "We ferment the grapes for a very long time to achieve high alcohol content"
 • "The vintner worked the wine in big oak vats"
  synonym:
 • ferment
 • ,
 • work

25. Izraisīt fermentāciju

 • "Mēs ļoti ilgu laiku fermentējam vīnogas, lai sasniegtu augstu alkohola saturu"
 • "Vintners vīnu strādāja lielos ozolkoka tvertnēs"
  sinonīms:
 • ferments
 • ,
 • darbs

26. Go sour or spoil

 • "The milk has soured"
 • "The wine worked"
 • "The cream has turned--we have to throw it out"
  synonym:
 • sour
 • ,
 • turn
 • ,
 • ferment
 • ,
 • work

26. Iet skābs vai sabojāts

 • "Piens ir izaudzis"
 • "Vīns strādāja"
 • "Krēms ir izrādījies - mums tas jāizmet"
  sinonīms:
 • skābs
 • ,
 • pagriezties
 • ,
 • ferments
 • ,
 • darbs

27. Arrive at a certain condition through repeated motion

 • "The stitches of the hem worked loose after she wore the skirt many times"
  synonym:
 • work

27. Nonāk noteiktā stāvoklī ar atkārtotu kustību

 • "Mazemes šuves strādāja vaļīgas pēc tam, kad viņa daudzkārt valkāja svārkus"
  sinonīms:
 • darbs

Examples of using

This kind of work is very dangerous.
Šāda veida darbs ir ļoti bīstams.
They rushed through their work.
Viņi steidzās cauri savam darbam.
Tom gets a lot of satisfaction from his work.
Toms no sava darba saņem daudz gandarījuma.