Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "word" into Latvian language

Vārda "vārds" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Word

[Vārds]
/wərd/

noun

1. A unit of language that native speakers can identify

 • "Words are the blocks from which sentences are made"
 • "He hardly said ten words all morning"
  synonym:
 • word

1. Valodas vienība, kuru vietējie runātāji var identificēt

 • "Vārdi ir bloki, no kuriem tiek izteikti teikumi"
 • "Viņš gandrīz visu rītu teica desmit vārdus"
  sinonīms:
 • vārds

2. A brief statement

 • "He didn't say a word about it"
  synonym:
 • word

2. Īss paziņojums

 • "Viņš par to neteica ne vārda"
  sinonīms:
 • vārds

3. Information about recent and important events

 • "They awaited news of the outcome"
  synonym:
 • news
 • ,
 • intelligence
 • ,
 • tidings
 • ,
 • word

3. Informācija par nesenajiem un svarīgajiem notikumiem

 • "Viņi gaidīja ziņas par iznākumu"
  sinonīms:
 • ziņas
 • ,
 • intelekts
 • ,
 • slīdēšana
 • ,
 • vārds

4. A verbal command for action

 • "When i give the word, charge!"
  synonym:
 • word

4. Verbāla pavēle rīcībai

 • "Kad es dodu vārdu, uzlādējiet!"
  sinonīms:
 • vārds

5. An exchange of views on some topic

 • "We had a good discussion"
 • "We had a word or two about it"
  synonym:
 • discussion
 • ,
 • give-and-take
 • ,
 • word

5. Viedokļu apmaiņa par kādu tēmu

 • "Mums bija laba diskusija"
 • "Mums par to bija vārds vai divi"
  sinonīms:
 • diskusija
 • ,
 • dot un ņemt
 • ,
 • vārds

6. A promise

 • "He gave his word"
  synonym:
 • parole
 • ,
 • word
 • ,
 • word of honor

6. Solījums

 • "Viņš deva savu vārdu"
  sinonīms:
 • nosacīts
 • ,
 • vārds
 • ,
 • goda vārds

7. A word is a string of bits stored in computer memory

 • "Large computers use words up to 64 bits long"
  synonym:
 • word

7. Vārds ir bitu virkne, kas tiek glabāta datora atmiņā

 • "Lielie datori lieto vārdus līdz 64 bitu gariem"
  sinonīms:
 • vārds

8. The divine word of god

 • The second person in the trinity (incarnate in jesus)
  synonym:
 • Son
 • ,
 • Word
 • ,
 • Logos

8. Dieva dievišķais vārds

 • Otrais cilvēks trīsvienībā ( iemiesojas jēzū )
  sinonīms:
 • Dēls
 • ,
 • Vārds
 • ,
 • Logotipi

9. A secret word or phrase known only to a restricted group

 • "He forgot the password"
  synonym:
 • password
 • ,
 • watchword
 • ,
 • word
 • ,
 • parole
 • ,
 • countersign

9. Slepens vārds vai frāze, kas pazīstama tikai ar ierobežotu grupu

 • "Viņš aizmirsa paroli"
  sinonīms:
 • parole
 • ,
 • atslēgas vārds
 • ,
 • vārds
 • ,
 • nosacīts
 • ,
 • nosūtītājs

10. The sacred writings of the christian religions

 • "He went to carry the word to the heathen"
  synonym:
 • Bible
 • ,
 • Christian Bible
 • ,
 • Book
 • ,
 • Good Book
 • ,
 • Holy Scripture
 • ,
 • Holy Writ
 • ,
 • Scripture
 • ,
 • Word of God
 • ,
 • Word

10. Kristīgo reliģiju svētie raksti

 • "Viņš devās nēsāt vārdu uz pagānu"
  sinonīms:
 • Bībele
 • ,
 • Kristīgā Bībele
 • ,
 • Grāmata
 • ,
 • Laba grāmata
 • ,
 • Svētie Raksti
 • ,
 • Svētais raksts
 • ,
 • Raksti
 • ,
 • Dieva vārds
 • ,
 • Vārds

verb

1. Put into words or an expression

 • "He formulated his concerns to the board of trustees"
  synonym:
 • give voice
 • ,
 • formulate
 • ,
 • word
 • ,
 • phrase
 • ,
 • articulate

1. Ievietot vārdos vai izteicienā

 • "Viņš formulēja savas bažas pilnvarnieku padomei"
  sinonīms:
 • dot balsi
 • ,
 • formulēt
 • ,
 • vārds
 • ,
 • frāze
 • ,
 • artikulēt

Examples of using

I don't believe a word you say.
Es neticu vārdam, ko jūs sakāt.
One more word, and you're dead!
Vēl viens vārds, un tu esi miris!
The history of some words is a real masterpiece. For instance, kaput. The original word was the Latin "caput" - "a head"; and the way from "a head" to "the end of everything" is rather long.
Dažu vārdu vēsture ir īsts šedevrs. Piemēram, kaput. Sākotnējais vārds bija latīņu valodas "kaputs" - "galva"; un ceļš no "galvas" uz "visa beigām" ir diezgan garš.