Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wind" into Latvian language

Vārda "vējš" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Wind

[Vējš]
/waɪnd/

noun

1. Air moving (sometimes with considerable force) from an area of high pressure to an area of low pressure

 • "Trees bent under the fierce winds"
 • "When there is no wind, row"
 • "The radioactivity was being swept upwards by the air current and out into the atmosphere"
  synonym:
 • wind
 • ,
 • air current
 • ,
 • current of air

1. Gaisa kustība (dažreiz ar ievērojamu spēku) no augsta spiediena zonas uz zema spiediena zonu

 • "Koki noliecās zem niknā vēja"
 • "Kad nav vēja, rinda"
 • "Gaisa strāva radioaktivitāti virzīja uz augšu un izplūda atmosfērā"
  sinonīms:
 • vējš
 • ,
 • gaisa strāva

2. A tendency or force that influences events

 • "The winds of change"
  synonym:
 • wind

2. Tendence vai spēks, kas ietekmē notikumus

 • "Pārmaiņu vēji"
  sinonīms:
 • vējš

3. Breath

 • "The collision knocked the wind out of him"
  synonym:
 • wind

3. Elpa

 • "Sadursme izsita no viņa vēju"
  sinonīms:
 • vējš

4. Empty rhetoric or insincere or exaggerated talk

 • "That's a lot of wind"
 • "Don't give me any of that jazz"
  synonym:
 • wind
 • ,
 • malarkey
 • ,
 • malarky
 • ,
 • idle words
 • ,
 • jazz
 • ,
 • nothingness

4. Tukša retorika vai nepatiesa vai pārspīlēta runa

 • "Tas ir liels vējš"
 • "Nedod man neko no tā džeza"
  sinonīms:
 • vējš
 • ,
 • malarkey
 • ,
 • malarky
 • ,
 • dīkstāves vārdi
 • ,
 • džezs
 • ,
 • nebūtība

5. An indication of potential opportunity

 • "He got a tip on the stock market"
 • "A good lead for a job"
  synonym:
 • tip
 • ,
 • lead
 • ,
 • steer
 • ,
 • confidential information
 • ,
 • wind
 • ,
 • hint

5. Norāde uz iespējamo iespēju

 • "Viņš saņēma dzeramnaudu akciju tirgū"
 • "Labs pārsvars darbam"
  sinonīms:
 • padoms
 • ,
 • vadīt
 • ,
 • stūrēt
 • ,
 • konfidenciāla informācija
 • ,
 • vējš

6. A musical instrument in which the sound is produced by an enclosed column of air that is moved by the breath

  synonym:
 • wind instrument
 • ,
 • wind

6. Mūzikas instruments, kurā skaņu rada slēgta gaisa kolonna, ko kustina elpa

  sinonīms:
 • pūšaminstruments
 • ,
 • vējš

7. A reflex that expels intestinal gas through the anus

  synonym:
 • fart
 • ,
 • farting
 • ,
 • flatus
 • ,
 • wind
 • ,
 • breaking wind

7. Reflekss, kas izvada zarnu gāzi caur anālo atveri

  sinonīms:
 • fart
 • ,
 • farting
 • ,
 • flatus
 • ,
 • vējš
 • ,
 • laušanas vējš

8. The act of winding or twisting

 • "He put the key in the old clock and gave it a good wind"
  synonym:
 • wind
 • ,
 • winding
 • ,
 • twist

8. Uztīšanas vai pagriešanas darbība

 • "Viņš ielika atslēgu vecajā pulkstenī un deva tai labu vēju"
  sinonīms:
 • vējš
 • ,
 • tinumu
 • ,
 • pagriezt

verb

1. To move or cause to move in a sinuous, spiral, or circular course

 • "The river winds through the hills"
 • "The path meanders through the vineyards"
 • "Sometimes, the gout wanders through the entire body"
  synonym:
 • weave
 • ,
 • wind
 • ,
 • thread
 • ,
 • meander
 • ,
 • wander

1. Kustēties vai likt kustēties līkumotā, spirālveida vai apļveida virzienā

 • "Upe vijas cauri pakalniem"
 • "Ceļš līkumo pa vīna dārziem"
 • "Dažreiz podagra klīst pa visu ķermeni"
  sinonīms:
 • aust
 • ,
 • vējš
 • ,
 • vītne
 • ,
 • līkumot
 • ,
 • klīst

2. Extend in curves and turns

 • "The road winds around the lake"
 • "The path twisted through the forest"
  synonym:
 • wind
 • ,
 • twist
 • ,
 • curve

2. Izstiepties līkumos un pagriezienos

 • "Ceļš vijas ap ezeru"
 • "Ceļš vijās cauri mežam"
  sinonīms:
 • vējš
 • ,
 • pagriezt
 • ,
 • līkne

3. Arrange or or coil around

 • "Roll your hair around your finger"
 • "Twine the thread around the spool"
 • "She wrapped her arms around the child"
  synonym:
 • wind
 • ,
 • wrap
 • ,
 • roll
 • ,
 • twine

3. Sakārtojiet vai vai spolējiet apkārt

 • "Apvelciet matus ap pirkstu"
 • "Apvelciet diegu ap spoli"
 • "Viņa aplika rokas ap bērnu"
  sinonīms:
 • vējš
 • ,
 • wrap
 • ,
 • roll
 • ,
 • aukla

4. Catch the scent of

 • Get wind of
 • "The dog nosed out the drugs"
  synonym:
 • scent
 • ,
 • nose
 • ,
 • wind

4. Noķer smaržu

 • Saņem vēju
 • "Suns izdalīja narkotikas"
  sinonīms:
 • smarža
 • ,
 • deguns
 • ,
 • vējš

5. Coil the spring of (some mechanical device) by turning a stem

 • "Wind your watch"
  synonym:
 • wind
 • ,
 • wind up

5. Spirālveida atspere (dažas mehāniskas ierīces), pagriežot kātu

 • "Pūt pulksteni"
  sinonīms:
 • vējš
 • ,
 • uzvilkt

6. Form into a wreath

  synonym:
 • wreathe
 • ,
 • wind

6. Veidojieties vainagā

  sinonīms:
 • vainags
 • ,
 • vējš

7. Raise or haul up with or as if with mechanical help

 • "Hoist the bicycle onto the roof of the car"
  synonym:
 • hoist
 • ,
 • lift
 • ,
 • wind

7. Paceliet vai velciet uz augšu ar vai it kā ar mehānisku palīdzību

 • "Paceliet velosipēdu uz automašīnas jumta"
  sinonīms:
 • pacēlājs
 • ,
 • paceliet
 • ,
 • vējš

Examples of using

There's a cold wind today.
Šodien ir auksts vējš.
The strong wind knocked our garbage bin over.
Spēcīgais vējš apgāza mūsu atkritumu tvertni.
The dark clouds and swirling wind indicated that a storm was imminent.
Tumšie mākoņi un virpuļojošais vējš liecināja, ka vētra ir nenovēršama.