Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wild" into Latvian language

Vārda "savvaļas" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Wild

[Savvaļas]
/waɪld/

noun

1. A wild primitive state untouched by civilization

 • "He lived in the wild"
 • "They collected mushrooms in the wild"
  synonym:
 • wild
 • ,
 • natural state
 • ,
 • state of nature

1. Savvaļas primitīvs stāvoklis, kuru neskar civilizācija

 • "Viņš dzīvoja savvaļā"
 • "Vaļā viņi savāca sēnes"
  sinonīms:
 • savvaļas
 • ,
 • dabiskais stāvoklis
 • ,
 • dabas stāvoklis

2. A wild and uninhabited area left in its natural condition

 • "It was a wilderness preserved for the hawks and mountaineers"
  synonym:
 • wilderness
 • ,
 • wild

2. Savvaļas un neapdzīvota teritorija, kas atstāta dabiskā stāvoklī

 • "Tas bija tuksnesis, kas tika saglabāts vanagiem un alpīnistiem"
  sinonīms:
 • tuksnesis
 • ,
 • savvaļas

adjective

1. Marked by extreme lack of restraint or control

 • "Wild talk"
 • "Wild parties"
  synonym:
 • wild

1. Ko raksturo ārkārtējs savaldīšanas vai kontroles trūkums

 • "Savvaļas saruna"
 • "Savvaļas ballītes"
  sinonīms:
 • savvaļas

2. In a natural state

 • Not tamed or domesticated or cultivated
 • "Wild geese"
 • "Edible wild plants"
  synonym:
 • wild
 • ,
 • untamed

2. Dabiskā stāvoklī

 • Nav pieradināti vai pieradināti vai kultivētivē
 • "Savvaļas zosis"
 • "Mīkami savvaļas augi"
  sinonīms:
 • savvaļas
 • ,
 • nonāvēts

3. In a state of extreme emotion

 • "Wild with anger"
 • "Wild with grief"
  synonym:
 • wild

3. Ārkārtēju emociju stāvoklī

 • "Savvaļas ar dusmām"
 • "Savvaļas ar bēdām"
  sinonīms:
 • savvaļas

4. Deviating widely from an intended course

 • "A wild bullet"
 • "He threw a wild pitch"
  synonym:
 • wild

4. Plaši novirzoties no paredzētā kursa

 • "Savvaļas lode"
 • "Viņš iemeta savvaļas piķi"
  sinonīms:
 • savvaļas

5. (of colors or sounds) intensely vivid or loud

 • "A violent clash of colors"
 • "Her dress was a violent red"
 • "A violent noise"
 • "Wild colors"
 • "Wild shouts"
  synonym:
 • violent
 • ,
 • wild

5. ( no krāsām vai skaņām ) intensīvi spilgts vai skaļš

 • "Vardarbīga krāsu sadursme"
 • "Viņas kleita bija vardarbīga sarkana"
 • "Vardarbīgs troksnis"
 • "Savvaļas krāsas"
 • "Savvaļas kliedzieni"
  sinonīms:
 • vardarbīgs
 • ,
 • savvaļas

6. Without a basis in reason or fact

 • "Baseless gossip"
 • "The allegations proved groundless"
 • "Idle fears"
 • "Unfounded suspicions"
 • "Unwarranted jealousy"
  synonym:
 • baseless
 • ,
 • groundless
 • ,
 • idle
 • ,
 • unfounded
 • ,
 • unwarranted
 • ,
 • wild

6. Bez pamata vai faktā

 • "Bezmaksas tenkas"
 • "Apgalvojumi izrādījās nepamatoti"
 • "Nemazu bailes"
 • "Nepamatotas aizdomas"
 • "Neapstrīdēta greizsirdība"
  sinonīms:
 • nepamatots
 • ,
 • bez zemes
 • ,
 • dīkstāvē
 • ,
 • savvaļas

7. Talking or behaving irrationally

 • "A raving lunatic"
  synonym:
 • raving mad
 • ,
 • wild

7. Runā vai uzvedas irrationāli

 • "Izgāzt vājprātīgu"
  sinonīms:
 • murmina
 • ,
 • savvaļas

8. Involving risk or danger

 • "Skydiving is a hazardous sport"
 • "Extremely risky going out in the tide and fog"
 • "A wild financial scheme"
  synonym:
 • hazardous
 • ,
 • risky
 • ,
 • wild

8. Ar risku vai briesmām

 • "Skidošana ir bīstams sporta veids"
 • "Ārkārtīgi riskanti iziet plūdmaiņas un miglā"
 • "Savvaļas finanšu shēma"
  sinonīms:
 • bīstami
 • ,
 • riskanti
 • ,
 • savvaļas

9. Fanciful and unrealistic

 • Foolish
 • "A fantastic idea of his own importance"
  synonym:
 • fantastic
 • ,
 • wild

9. Izdomāts un nereāls

 • Muļķīgi
 • "Fantastiska ideja par viņa paša nozīmi"
  sinonīms:
 • fantastiski
 • ,
 • savvaļas

10. Located in a dismal or remote area

 • Desolate
 • "A desert island"
 • "A godforsaken wilderness crossroads"
 • "A wild stretch of land"
 • "Waste places"
  synonym:
 • godforsaken
 • ,
 • waste
 • ,
 • wild

10. Atrodas drūmā vai attālā apgabalā

 • Pamests
 • "Metnetu sala"
 • "Dievbijīgais tuksneša krustojums"
 • "Savvaļas zemes posms"
 • "Atkritumu vietas"
  sinonīms:
 • krustojums
 • ,
 • atkritumi
 • ,
 • savvaļas

11. Intensely enthusiastic about or preoccupied with

 • "Crazy about cars and racing"
 • "He is potty about her"
  synonym:
 • crazy
 • ,
 • wild
 • ,
 • dotty
 • ,
 • gaga

11. Intensīvi aizrauties ar vai uztraucies

 • "Traki par automašīnām un sacīkstēm"
 • "Viņš ir podiņš par viņu"
  sinonīms:
 • traks
 • ,
 • savvaļas
 • ,
 • dotty
 • ,
 • gaga

12. Without civilizing influences

 • "Barbarian invaders"
 • "Barbaric practices"
 • "A savage people"
 • "Fighting is crude and uncivilized especially if the weapons are efficient"-margaret meade
 • "Wild tribes"
  synonym:
 • barbarian
 • ,
 • barbaric
 • ,
 • savage
 • ,
 • uncivilized
 • ,
 • uncivilised
 • ,
 • wild

12. Bez civilizējošas ietekmes

 • "Barbāru iebrucēji"
 • "Barbariskā prakse"
 • "Savāņas cilvēki"
 • "Cīņas ir neapstrādātas un necivilizētas, it īpaši, ja ieroči ir efektīvi" -margaret meade
 • "Savvaļas ciltis"
  sinonīms:
 • barbari
 • ,
 • barbariski
 • ,
 • mežonīgs
 • ,
 • necivilizēts
 • ,
 • savvaļas

13. (of the elements) as if showing violent anger

 • "Angry clouds on the horizon"
 • "Furious winds"
 • "The raging sea"
  synonym:
 • angry
 • ,
 • furious
 • ,
 • raging
 • ,
 • tempestuous
 • ,
 • wild

13. ( no elementiem ) it kā izrādītu vardarbīgas dusmas

 • "Sakārtie mākoņi pie horizonta"
 • "Nepatīkams vējš"
 • "Skalojošā jūra"
  sinonīms:
 • dusmīgs
 • ,
 • nikns
 • ,
 • mērens
 • ,
 • savvaļas

adverb

1. In an uncontrolled and rampant manner

 • "Weeds grew rampantly around here"
  synonym:
 • rampantly
 • ,
 • wild

1. Nekontrolēti un nikni

 • "Māja šeit nikni auga"
  sinonīms:
 • nikni
 • ,
 • savvaļas

2. In a wild or undomesticated manner

 • "Growing wild"
 • "Roaming wild"
  synonym:
 • wild

2. Savvaļas vai neapdzīvotā veidā

 • "Augošs savvaļas"
 • "Kliedzot savvaļas"
  sinonīms:
 • savvaļas

Examples of using

Why do you insist on letting in these insufferable wild birds?!
Kāpēc jūs uzstājat, lai ielaistos šajos neizturamos savvaļas putnus?!
Savages fear the appearance of a fierce wild beast.
Savages baidās no sīva savvaļas zvēra parādīšanās.
Don't feed wild animals.
Nepabarojiet savvaļas dzīvniekus.