Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vulgar" into Latvian language

Vārda "vulgārs" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Vulgar

[Vulgārs]
/vəlgər/

adjective

1. Lacking refinement or cultivation or taste

 • "He had coarse manners but a first-rate mind"
 • "Behavior that branded him as common"
 • "An untutored and uncouth human being"
 • "An uncouth soldier--a real tough guy"
 • "Appealing to the vulgar taste for violence"
 • "The vulgar display of the newly rich"
  synonym:
 • coarse
 • ,
 • common
 • ,
 • rough-cut
 • ,
 • uncouth
 • ,
 • vulgar

1. Trūkst izsmalcinātības, audzēšanas vai garšas

 • "Viņam bija rupjas manieres, bet pirmšķirīgs prāts"
 • "Uzvedība, kas viņu nodēvēja par izplatītu"
 • "Nemācīts un nekaunīgs cilvēks"
 • "Nekaunīgs karavīrs - īsts skarbs puisis"
 • "Apelācija vulgārai vardarbības gaumei"
 • "Jaunbagāto vulgārā izstāde"
  sinonīms:
 • rupji
 • ,
 • kopīgs
 • ,
 • rupji sagriezts
 • ,
 • nepieklājīgs
 • ,
 • vulgārs

2. Of or associated with the great masses of people

 • "The common people in those days suffered greatly"
 • "Behavior that branded him as common"
 • "His square plebeian nose"
 • "A vulgar and objectionable person"
 • "The unwashed masses"
  synonym:
 • common
 • ,
 • plebeian
 • ,
 • vulgar
 • ,
 • unwashed

2. Par vai saistīts ar lielajām cilvēku masām

 • "Vienkāršie cilvēki tajos laikos ļoti cieta"
 • "Uzvedība, kas viņu nodēvēja par izplatītu"
 • "Viņa kvadrātveida plebeja deguns"
 • "Vulgāra un nevēlama persona"
 • "Nemazgātās masas"
  sinonīms:
 • kopīgs
 • ,
 • plebeju
 • ,
 • vulgārs
 • ,
 • nemazgāts

3. Being or characteristic of or appropriate to everyday language

 • "Common parlance"
 • "A vernacular term"
 • "Vernacular speakers"
 • "The vulgar tongue of the masses"
 • "The technical and vulgar names for an animal species"
  synonym:
 • common
 • ,
 • vernacular
 • ,
 • vulgar

3. Būt vai raksturīgs vai atbilstošs ikdienas valodai

 • "Parastā valoda"
 • "Tautas termins"
 • "Tautas valodā runājošie"
 • "Masu vulgārā mēle"
 • "Dzīvnieku sugas tehniskie un vulgārie nosaukumi"
  sinonīms:
 • kopīgs
 • ,
 • tautas valodā
 • ,
 • vulgārs

4. Conspicuously and tastelessly indecent

 • "Coarse language"
 • "A crude joke"
 • "Crude behavior"
 • "An earthy sense of humor"
 • "A revoltingly gross expletive"
 • "A vulgar gesture"
 • "Full of language so vulgar it should have been edited"
  synonym:
 • crude
 • ,
 • earthy
 • ,
 • gross
 • ,
 • vulgar

4. Uzkrītoši un bezgaumīgi nepiedienīgi

 • "Rupja valoda"
 • "Rupjš joks"
 • "Rupja uzvedība"
 • "Zemiska humora izjūta"
 • "Satriecoši rupjš izteiciens"
 • "Vulgārs žests"
 • "Pilns ar tik vulgāru valodu, ka to vajadzēja rediģēt"
  sinonīms:
 • neapstrādāts
 • ,
 • zemisks
 • ,
 • bruto
 • ,
 • vulgārs

Examples of using

He always tells vulgar jokes.
Viņš vienmēr stāsta vulgārus jokus.