Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "volume" into Latvian language

Vārda "apjoms" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Volume

[Apjoms]
/vɑljum/

noun

1. The amount of 3-dimensional space occupied by an object

 • "The gas expanded to twice its original volume"
  synonym:
 • volume

1. 3dimensiju telpas daudzums, ko aizņem objekts

 • "Gāze paplašinājās līdz divreiz lielākam apjomam"
  sinonīms:
 • tilpums

2. The property of something that is great in magnitude

 • "It is cheaper to buy it in bulk"
 • "He received a mass of correspondence"
 • "The volume of exports"
  synonym:
 • bulk
 • ,
 • mass
 • ,
 • volume

2. Kaut kas lielisks īpašums

 • "Mazāk to iegādāties bez taras"
 • "Viņš saņēma korespondences masu"
 • "Eksporta apjoms"
  sinonīms:
 • beztaras
 • ,
 • masa
 • ,
 • tilpums

3. Physical objects consisting of a number of pages bound together

 • "He used a large book as a doorstop"
  synonym:
 • book
 • ,
 • volume

3. Fiziski objekti, kas sastāv no vairākām lapām, kas savienotas kopā

 • "Viņš izmantoja lielu grāmatu kā durvju stendu"
  sinonīms:
 • grāmata
 • ,
 • tilpums

4. A publication that is one of a set of several similar publications

 • "The third volume was missing"
 • "He asked for the 1989 volume of the annual review"
  synonym:
 • volume

4. Publikācija, kas ir viena no vairāku līdzīgu publikāciju kopām

 • "Tika pazudis trešais sējums"
 • "Viņš lūdza gada pārskata 1989. gada apjomu"
  sinonīms:
 • tilpums

5. A relative amount

 • "Mix one volume of the solution with ten volumes of water"
  synonym:
 • volume

5. Relatīvā summa

 • "Sajauciet vienu šķīduma tilpumu ar desmit ūdens tilpumiem"
  sinonīms:
 • tilpums

6. The magnitude of sound (usually in a specified direction)

 • "The kids played their music at full volume"
  synonym:
 • volume
 • ,
 • loudness
 • ,
 • intensity

6. Skaņas lielums ( parasti noteiktā virzienā )

 • "Bērni savu mūziku atskaņoja pilnā apjomā"
  sinonīms:
 • tilpums
 • ,
 • skaļums
 • ,
 • intensitāte

Examples of using

While I was thinking over whether I should accept such strange apologies, Coutabay leafed through the book and read loudly and expressively: "While I was thinking over whether I should accept such strange apologies, Coutabay leafed through the book and read loudly and expressively: "While I was thinking..." Holmes quickly snatched the volume from Coutabay's hands.
Lai gan es domāju par to, vai man vajadzētu pieņemt tik dīvainu atvainošanos, Koutabajs pārkāpa caur grāmatu un skaļi un izteiksmīgi lasīja: "Lai gan es domāju par to, vai man vajadzētu pieņemt tik dīvainu atvainošanos, Koutabajs pārkāpa caur grāmatu un skaļi un izteiksmīgi lasīja: "Kamēr es domāju..." Holmss ātri sagrāba skaļumu no Koutabaja rokām.
This volume of ethanol cannot completely dissolve 100.100 g of the white solid.
Šis etanola tilpums nevar pilnībā izšķīdināt 100 100 g baltas cietas vielas.
The radio is too loud. Please turn the volume down.
Radio ir pārāk skaļš. Lūdzu, samaziniet skaļumu.