Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "void" into Latvian language

Vārda "void" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Void

[Tukšs]
/vɔɪd/

noun

1. The state of nonexistence

  synonym:
 • nothingness
 • ,
 • void
 • ,
 • nullity
 • ,
 • nihility

1. Nekārtības stāvoklis

  sinonīms:
 • nekas
 • ,
 • tukšums
 • ,
 • spēkā neesamība
 • ,
 • netīri

2. An empty area or space

 • "The huge desert voids"
 • "The emptiness of outer space"
 • "Without their support he'll be ruling in a vacuum"
  synonym:
 • void
 • ,
 • vacancy
 • ,
 • emptiness
 • ,
 • vacuum

2. Tukša teritorija vai telpa

 • "Milzīgie tuksneša tukšumi"
 • "Ārtelpas tukšums"
 • "Bez viņu atbalsta viņš valdīs vakuumā"
  sinonīms:
 • tukšums
 • ,
 • vakance
 • ,
 • vakuums

verb

1. Declare invalid

 • "The contract was annulled"
 • "Void a plea"
  synonym:
 • invalidate
 • ,
 • annul
 • ,
 • quash
 • ,
 • void
 • ,
 • avoid
 • ,
 • nullify

1. Pasludināt par nederīgu

 • "Līgums tika atcelts"
 • "Nenožēlo prasību"
  sinonīms:
 • padarīt nederīgu
 • ,
 • anulēšana
 • ,
 • avārija
 • ,
 • tukšums
 • ,
 • izvairīties
 • ,
 • anulēt

2. Clear (a room, house, place) of occupants or empty or clear (a place or receptacle) of something

 • "The chemist voided the glass bottle"
 • "The concert hall was voided of the audience"
  synonym:
 • void

2. Skaidrs ( istaba, māja, vieta ) no iemītniekiem vai tukša vai skaidra ( vieta vai tvertne )

 • "Kemiķis izteica stikla pudeli"
 • "Koncerta zāle tika pausta auditorijai"
  sinonīms:
 • tukšums

3. Take away the legal force of or render ineffective

 • "Invalidate a contract"
  synonym:
 • invalidate
 • ,
 • void
 • ,
 • vitiate

3. Atņemt neefektīvo likumīgo spēku vai padarīt to neefektīvu

 • "Noraidīt līgumu"
  sinonīms:
 • padarīt nederīgu
 • ,
 • tukšums
 • ,
 • vitiāts

4. Excrete or discharge from the body

  synonym:
 • evacuate
 • ,
 • void
 • ,
 • empty

4. Ekskreēta vai izdalīšana no ķermeņa

  sinonīms:
 • evakuēties
 • ,
 • tukšums
 • ,
 • tukšs

adjective

1. Lacking any legal or binding force

 • "Null and void"
  synonym:
 • null
 • ,
 • void

1. Trūkst juridiska vai saistoša spēka

 • "Null and tukšums"
  sinonīms:
 • nulle
 • ,
 • tukšums

2. Containing nothing

 • "The earth was without form, and void"
  synonym:
 • void

2. Neko saturot

 • "Zeme bija bez formas un tukša"
  sinonīms:
 • tukšums

Examples of using

A number of same-sex marriages conducted last weekend have been declared null and void after the High Court of Australia ruled that the legislation allowing the marriages was unconstitutional.
Vairākas viendzimuma laulības, kas tika veiktas pagājušajā nedēļas nogalē, tika pasludinātas par spēkā neesošām pēc tam, kad Austrālijas Augstā tiesa lēma, ka tiesību akti, kas atļauj laulības, nav antikonstitucionāli.