Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "voice" into Latvian language

Vārda "balss" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Voice

[Balss]
/vɔɪs/

noun

1. The distinctive quality or pitch or condition of a person's speech

 • "A shrill voice sounded behind us"
  synonym:
 • voice

1. Personas runas atšķirīgā kvalitāte vai augstums vai stāvoklis

 • "Aiz mums atskanēja spalga balss"
  sinonīms:
 • balss

2. The sound made by the vibration of vocal folds modified by the resonance of the vocal tract

 • "A singer takes good care of his voice"
 • "The giraffe cannot make any vocalizations"
  synonym:
 • voice
 • ,
 • vocalization
 • ,
 • vocalisation
 • ,
 • vocalism
 • ,
 • phonation
 • ,
 • vox

2. Balss kroku vibrācijas radītā skaņa, ko modificē balss trakta rezonanse

 • "Dziedātājs labi rūpējas par savu balsi"
 • "Žirafe nevar veikt nekādas vokalizācijas"
  sinonīms:
 • balss
 • ,
 • vokalizācija
 • ,
 • vokālisms
 • ,
 • fonācija
 • ,
 • vox

3. A sound suggestive of a vocal utterance

 • "The noisy voice of the waterfall"
 • "The incessant voices of the artillery"
  synonym:
 • voice

3. Skaņa, kas liecina par vokālu izteikumu

 • "Ūdenskrituma trokšņainā balss"
 • "Artilērijas nemitīgās balsis"
  sinonīms:
 • balss

4. Expressing in coherent verbal form

 • "The articulation of my feelings"
 • "I gave voice to my feelings"
  synonym:
 • articulation
 • ,
 • voice

4. Izteikšana saskaņotā verbālā formā

 • "Manu jūtu artikulācija"
 • "Es iedevu balsi savām jūtām"
  sinonīms:
 • artikulācija
 • ,
 • balss

5. A means or agency by which something is expressed or communicated

 • "The voice of the law"
 • "The times is not the voice of new york"
 • "Conservatism has many voices"
  synonym:
 • voice

5. Līdzeklis vai aģentūra, ar kuru kaut kas tiek izteikts vai paziņots

 • "Likuma balss"
 • "The times nav ņujorkas balss"
 • "Konservatīvismam ir daudz balsu"
  sinonīms:
 • balss

6. Something suggestive of speech in being a medium of expression

 • "The wee small voice of conscience"
 • "The voice of experience"
 • "He said his voices told him to do it"
  synonym:
 • voice

6. Kaut kas suģestējošs runai, jo tas ir izteiksmes līdzeklis

 • "Mazā sirdsapziņas balss"
 • "Pieredzes balss"
 • "Viņš teica, ka viņa balsis lika viņam to darīt"
  sinonīms:
 • balss

7. (metonymy) a singer

 • "He wanted to hear trained voices sing it"
  synonym:
 • voice

7. (metonīmija) dziedātājs

 • "Viņš gribēja dzirdēt apmācītas balsis to dziedam"
  sinonīms:
 • balss

8. An advocate who represents someone else's policy or purpose

 • "The meeting was attended by spokespersons for all the major organs of government"
  synonym:
 • spokesperson
 • ,
 • interpreter
 • ,
 • representative
 • ,
 • voice

8. Advokāts, kas pārstāv kāda cita politiku vai mērķi

 • "Sanāksmē piedalījās visu galveno valdības orgānu pārstāvji"
  sinonīms:
 • runasvīrs
 • ,
 • tulks
 • ,
 • pārstāvis
 • ,
 • balss

9. The ability to speak

 • "He lost his voice"
  synonym:
 • voice

9. Prasme runāt

 • "Viņš zaudēja balsi"
  sinonīms:
 • balss

10. (linguistics) the grammatical relation (active or passive) of the grammatical subject of a verb to the action that the verb denotes

  synonym:
 • voice

10. (lingvistika) darbības vārda gramatiskā subjekta gramatiskā saistība (aktīvā vai pasīvā) ar darbību, ko darbības vārds apzīmē

  sinonīms:
 • balss

11. The melody carried by a particular voice or instrument in polyphonic music

 • "He tried to sing the tenor part"
  synonym:
 • part
 • ,
 • voice

11. Melodija, ko polifoniskajā mūzikā nes noteikta balss vai instruments

 • "Viņš mēģināja dziedāt tenora partiju"
  sinonīms:
 • daļa
 • ,
 • balss

verb

1. Give voice to

 • "He voiced his concern"
  synonym:
 • voice

1. Dot balsi, lai

 • "Viņš pauda bažas"
  sinonīms:
 • balss

2. Utter with vibrating vocal chords

  synonym:
 • voice
 • ,
 • sound
 • ,
 • vocalize
 • ,
 • vocalise

2. Izrunā ar vibrējošiem balss akordiem

  sinonīms:
 • balss
 • ,
 • skaņu
 • ,
 • vokalizēt

Examples of using

Save your voice.
Saglabāt savu balsi.
Don't raise your voice above a whisper.
Nepaceliet balsi augstāk par čukstiem.
I recognize Tom by voice.
Es atpazīstu Tomu pēc balss.