Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "visibility" into Latvian language

Vārda "redzamība" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Visibility

[Redzamība]
/vɪzəbɪlɪti/

noun

1. Quality or fact or degree of being visible

 • Perceptible by the eye or obvious to the eye
 • "Low visibility caused by fog"
  synonym:
 • visibility
 • ,
 • visibleness

1. Kvalitāte vai fakts vai redzamības pakāpe

 • Uztverams ar aci vai acīmredzams acij
 • "Miglas izraisīta zema redzamība"
  sinonīms:
 • redzamība

2. Degree of exposure to public notice

 • "That candidate does not have sufficient visibility to win an election"
  synonym:
 • visibility
 • ,
 • profile

2. Publiskā paziņojuma iedarbības pakāpe

 • "Šim kandidātam nav pietiekamas redzamības, lai uzvarētu vēlēšanās"
  sinonīms:
 • redzamība
 • ,
 • profils

3. Capability of providing a clear unobstructed view

 • "A windshield with good visibility"
  synonym:
 • visibility

3. Spēja nodrošināt skaidru netraucētu skatu

 • "Vējstikls ar labu redzamību"
  sinonīms:
 • redzamība

Examples of using

Due to limited visibility navigation may be difficult.
Ierobežotas redzamības dēļ navigācija var būt sarežģīta.
Fog has limited visibility to 100 meters.
Miglai ir ierobežota redzamība līdz 100 metriem.