Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vent" into Latvian language

Vārda "ventilators" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Vent

[Vent]
/vɛnt/

noun

1. A hole for the escape of gas or air

  synonym:
 • vent
 • ,
 • venthole
 • ,
 • vent-hole
 • ,
 • blowhole

1. Caurums gāzes vai gaisa izplūdei

  sinonīms:
 • ventilācija
 • ,
 • ventols
 • ,
 • ventilācijas atvere
 • ,
 • izpūšanas caurums

2. External opening of urinary or genital system of a lower vertebrate

  synonym:
 • vent

2. Apakšējā mugurkaulnieka urīna vai dzimumorgānu sistēmas ārējā atvere

  sinonīms:
 • ventilācija

3. A fissure in the earth's crust (or in the surface of some other planet) through which molten lava and gases erupt

  synonym:
 • vent
 • ,
 • volcano

3. Plaisa zemes garozā (vai kādas citas planētas virsmā), caur kuru izplūst izkususi lava un gāzes

  sinonīms:
 • ventilācija
 • ,
 • vulkāns

4. A slit in a garment (as in the back seam of a jacket)

  synonym:
 • vent

4. Šķēlums apģērbā (kā jakas aizmugurējā šuvē)

  sinonīms:
 • ventilācija

5. Activity that frees or expresses creative energy or emotion

 • "She had no other outlet for her feelings"
 • "He gave vent to his anger"
  synonym:
 • release
 • ,
 • outlet
 • ,
 • vent

5. Darbība, kas atbrīvo vai pauž radošo enerģiju vai emocijas

 • "Viņai nebija citas izejas savām jūtām"
 • "Viņš atteicās no savām dusmām"
  sinonīms:
 • atbrīvot
 • ,
 • izeja
 • ,
 • ventilācija

verb

1. Give expression or utterance to

 • "She vented her anger"
 • "The graduates gave vent to cheers"
  synonym:
 • vent
 • ,
 • ventilate
 • ,
 • give vent

1. Dot izteiksmi vai izteikumu

 • "Viņa izgāza savas dusmas"
 • "Absolventi deva vaļu gavilēm"
  sinonīms:
 • ventilācija
 • ,
 • ventilēt
 • ,
 • dodiet ventu

2. Expose to cool or cold air so as to cool or freshen

 • "Air the old winter clothes"
 • "Air out the smoke-filled rooms"
  synonym:
 • vent
 • ,
 • ventilate
 • ,
 • air out
 • ,
 • air

2. Pakļaut vēsam vai aukstam gaisam, lai tas atdziest vai atsvaidzinātu

 • "Gaisojiet vecās ziemas drēbes"
 • "Izgaisojiet dūmu piepildītās telpas"
  sinonīms:
 • ventilācija
 • ,
 • ventilēt
 • ,
 • gaiss ārā
 • ,
 • gaiss

Examples of using

I need to vent my anger.
Man jāizgaida dusmas.
He is apt to give vent to his feelings.
Viņš spēj atbrīvoties no savām jūtām.