Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vein" into Latvian language

Vārda "vein" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Vein

[Vēna]
/ven/

noun

1. A blood vessel that carries blood from the capillaries toward the heart

 • "All veins except the pulmonary vein carry unaerated blood"
  synonym:
 • vein
 • ,
 • vena
 • ,
 • venous blood vessel

1. Asinsvads, kas nes asinis no kapilāriem uz sirdi

 • "Visas vēnas, izņemot plaušu vēnu, nes negāzētas asinis"
  sinonīms:
 • vēnu
 • ,
 • vena
 • ,
 • venozais asinsvads

2. A distinctive style or manner

 • "He continued in this vein for several minutes"
  synonym:
 • vein

2. Raksturīgs stils vai veids

 • "Viņš turpināja šādā veidā vairākas minūtes"
  sinonīms:
 • vēnu

3. Any of the vascular bundles or ribs that form the branching framework of conducting and supporting tissues in a leaf or other plant organ

  synonym:
 • vein
 • ,
 • nervure

3. Jebkurš no asinsvadu saišķiem vai ribām, kas veido lapu vai citu augu orgānu vadošu un atbalstošu audu sazarojumu

  sinonīms:
 • vēnu
 • ,
 • nervūra

4. A layer of ore between layers of rock

  synonym:
 • vein
 • ,
 • mineral vein

4. Rūdas slānis starp iežu slāņiem

  sinonīms:
 • vēnu
 • ,
 • minerālvēna

5. One of the horny ribs that stiffen and support the wing of an insect

  synonym:
 • vein
 • ,
 • nervure

5. Viena no ragveida ribām, kas nostiprina un atbalsta kukaiņa spārnu

  sinonīms:
 • vēnu
 • ,
 • nervūra

verb

1. Make a veinlike pattern

  synonym:
 • vein

1. Izveidojiet vēnveida rakstu

  sinonīms:
 • vēnu