Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "utility" into Latvian language

Vārda "lietderība" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Utility

[Lietderība]
/jutɪləti/

noun

1. A company that performs a public service

 • Subject to government regulation
  synonym:
 • utility
 • ,
 • public utility
 • ,
 • public utility company
 • ,
 • public-service corporation

1. Uzņēmums, kas veic sabiedrisko pakalpojumu

 • Ievērojot valdības regulējumu
  sinonīms:
 • lietderība
 • ,
 • sabiedriskā lietderība
 • ,
 • komunālo pakalpojumu uzņēmums
 • ,
 • sabiedrisko pakalpojumu korporācija

2. The quality of being of practical use

  synonym:
 • utility
 • ,
 • usefulness

2. Praktiskas izmantošanas kvalitāte

  sinonīms:
 • lietderība

3. The service (electric power or water or transportation) provided by a public utility

 • "The cost of utilities never decreases"
 • "All the utilities were lost after the hurricane"
  synonym:
 • utility

3. Pakalpojums (elektroenerģija vai ūdens vai transports), ko sniedz komunālais uzņēmums

 • "Komunālo pakalpojumu izmaksas nekad nesamazinās"
 • "Visi komunālie pakalpojumi tika zaudēti pēc viesuļvētras"
  sinonīms:
 • lietderība

4. (economics) a measure that is to be maximized in any situation involving choice

  synonym:
 • utility

4. (ekonomika) pasākums, kas ir maksimāli jāpalielina jebkurā situācijā, kas saistīta ar izvēli

  sinonīms:
 • lietderība

5. (computer science) a program designed for general support of the processes of a computer

 • "A computer system provides utility programs to perform the tasks needed by most users"
  synonym:
 • utility program
 • ,
 • utility
 • ,
 • service program

5. (datorzinātne) programma, kas paredzēta vispārējam datora procesu atbalstam

 • "Datorsistēma nodrošina lietderības programmas, lai veiktu uzdevumus, kas nepieciešami lielākajai daļai lietotāju"
  sinonīms:
 • lietderības programma
 • ,
 • lietderība
 • ,
 • pakalpojumu programma

6. A facility composed of one or more pieces of equipment connected to or part of a structure and designed to provide a service such as heat or electricity or water or sewage disposal

 • "The price of the house included all utilities"
  synonym:
 • utility

6. Iekārta, kas sastāv no vienas vai vairākām iekārtām, kas savienotas ar konstrukciju vai ir tās daļa un ir paredzētas, lai sniegtu tādus pakalpojumus kā siltums vai elektrība, vai ūdens vai notekūdeņu novadīšana

 • "Mājas cenā bija iekļauti visi komunālie maksājumi"
  sinonīms:
 • lietderība

adjective

1. Used of beef

 • Usable but inferior
  synonym:
 • utility(a)
 • ,
 • utility-grade

1. Izmanto liellopu gaļu

 • Izmantojams, bet zemāks
  sinonīms:
 • lietderība(a)
 • ,
 • lietderības pakāpe

2. Capable of substituting in any of several positions on a team

 • "A utility infielder"
  synonym:
 • utility(a)
 • ,
 • substitute(a)

2. Spēj aizvietot jebkurā no vairākām pozīcijām komandā

 • "Lietderības uzbrucējs"
  sinonīms:
 • lietderība(a)
 • ,
 • aizstājējs(a)