Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "upset" into Latvian language

Vārda "satraukums" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Upset

[Satraukts]
/əpsɛt/

noun

1. An unhappy and worried mental state

 • "There was too much anger and disturbance"
 • "She didn't realize the upset she caused me"
  synonym:
 • disturbance
 • ,
 • perturbation
 • ,
 • upset

1. Nelaimīgs un noraizējies garīgais stāvoklis

 • "Bija pārāk daudz dusmu un satraukumu"
 • "Viņa nesaprata, kādu satraukumu viņa man izraisīja"
  sinonīms:
 • traucējumi
 • ,
 • perturbācija
 • ,
 • apbēdināts

2. The act of disturbing the mind or body

 • "His carelessness could have caused an ecological upset"
 • "She was unprepared for this sudden overthrow of their normal way of living"
  synonym:
 • upset
 • ,
 • derangement
 • ,
 • overthrow

2. Prāta vai ķermeņa traucēšana

 • "Viņa neuzmanība varēja izraisīt ekoloģisku satraukumu"
 • "Viņa nebija gatava šai pēkšņajai viņu parastā dzīvesveida gāšanai"
  sinonīms:
 • apbēdināts
 • ,
 • apjukums
 • ,
 • gāzt

3. A physical condition in which there is a disturbance of normal functioning

 • "The doctor prescribed some medicine for the disorder"
 • "Everyone gets stomach upsets from time to time"
  synonym:
 • disorder
 • ,
 • upset

3. Fizisks stāvoklis, kurā ir normālas darbības traucējumi

 • "Ārsts izrakstīja dažas zāles pret traucējumiem"
 • "Ikvienam ik pa laikam rodas kuņģa darbības traucējumi"
  sinonīms:
 • traucējumi
 • ,
 • apbēdināts

4. A tool used to thicken or spread metal (the end of a bar or a rivet etc.) by forging or hammering or swaging

  synonym:
 • upset
 • ,
 • swage

4. Instruments, ko izmanto metāla sabiezēšanai vai izkliedēšanai (stieņa vai kniedes gals utt.), kaljot, kaljot vai šūpojot

  sinonīms:
 • apbēdināts
 • ,
 • swage

5. The act of upsetting something

 • "He was badly bruised by the upset of his sled at a high speed"
  synonym:
 • upset
 • ,
 • overturn
 • ,
 • turnover

5. Kaut ko apbēdināt

 • "Viņu lielā ātrumā smagi sasita ragavu satraukums"
  sinonīms:
 • apbēdināts
 • ,
 • apgāšanās
 • ,
 • apgrozījums

6. An improbable and unexpected victory

 • "The biggest upset since david beat goliath"
  synonym:
 • overturn
 • ,
 • upset

6. Neticama un negaidīta uzvara

 • "Lielākais satraukums kopš dāvids pārspēja goliātu"
  sinonīms:
 • apgāšanās
 • ,
 • apbēdināts

verb

1. Disturb the balance or stability of

 • "The hostile talks upset the peaceful relations between the two countries"
  synonym:
 • upset

1. Izjaukt līdzsvaru vai stabilitāti

 • "Naidīgās sarunas izjauca abu valstu mierīgās attiecības"
  sinonīms:
 • apbēdināts

2. Cause to lose one's composure

  synonym:
 • upset
 • ,
 • discompose
 • ,
 • untune
 • ,
 • disconcert
 • ,
 • discomfit

2. Iemesls zaudēt mieru

  sinonīms:
 • apbēdināts
 • ,
 • discompose
 • ,
 • untune
 • ,
 • disconcert
 • ,
 • discomfit

3. Move deeply

 • "This book upset me"
 • "A troubling thought"
  synonym:
 • disturb
 • ,
 • upset
 • ,
 • trouble

3. Kustēties dziļi

 • "Šī grāmata mani sarūgtināja"
 • "Satraucoša doma"
  sinonīms:
 • traucēt
 • ,
 • apbēdināts
 • ,
 • nepatikšanas

4. Cause to overturn from an upright or normal position

 • "The cat knocked over the flower vase"
 • "The clumsy customer turned over the vase"
 • "He tumped over his beer"
  synonym:
 • overturn
 • ,
 • tip over
 • ,
 • turn over
 • ,
 • upset
 • ,
 • knock over
 • ,
 • bowl over
 • ,
 • tump over

4. Iemesls apgāzties no vertikāla vai normāla stāvokļa

 • "Kaķis apgāza ziedu vāzi"
 • "Neveiklais klients nodeva vāzi"
 • "Viņš pārmeta savu alu"
  sinonīms:
 • apgāšanās
 • ,
 • padoms pāri
 • ,
 • apgriezties
 • ,
 • apbēdināts
 • ,
 • apgāzt
 • ,
 • bļoda pāri
 • ,
 • tump pāri

5. Form metals with a swage

  synonym:
 • swage
 • ,
 • upset

5. Veidojiet metālus ar swage

  sinonīms:
 • swage
 • ,
 • apbēdināts

6. Defeat suddenly and unexpectedly

 • "The foreign team upset the local team"
  synonym:
 • upset

6. Sakāve pēkšņi un negaidīti

 • "Ārzemju komanda sarūgtināja vietējo komandu"
  sinonīms:
 • apbēdināts

adjective

1. Afflicted with or marked by anxious uneasiness or trouble or grief

 • "Too upset to say anything"
 • "Spent many disquieted moments"
 • "Distressed about her son's leaving home"
 • "Lapsed into disturbed sleep"
 • "Worried parents"
 • "A worried frown"
 • "One last worried check of the sleeping children"
  synonym:
 • disquieted
 • ,
 • distressed
 • ,
 • disturbed
 • ,
 • upset
 • ,
 • worried

1. Nomocīts ar trauksmainu nemieru, nepatikšanām vai bēdām vai to raksturo

 • "Pārāk sarūgtināts, lai kaut ko teiktu"
 • "Pavadīja daudzus satrauktus mirkļus"
 • "Satraukta par dēla aiziešanu no mājām"
 • "Nokļuva traucētā miegā"
 • "Satraukti vecāki"
 • "Satraukts saraukts pieri"
 • "Pēdējā noraizējusies guļošo bērnu pārbaude"
  sinonīms:
 • satraukts
 • ,
 • nomocīts
 • ,
 • traucēts
 • ,
 • apbēdināts

2. Thrown into a state of disarray or confusion

 • "Troops fleeing in broken ranks"
 • "A confused mass of papers on the desk"
 • "The small disordered room"
 • "With everything so upset"
  synonym:
 • broken
 • ,
 • confused
 • ,
 • disordered
 • ,
 • upset

2. Izmests nekārtības vai apjukuma stāvoklī

 • "Karaspēks bēg salauztās rindās"
 • "Apjukusi papīru masa uz rakstāmgalda"
 • "Mazā nesakārtotā istaba"
 • "Ar visu tik sarūgtinātu"
  sinonīms:
 • salauzts
 • ,
 • apmulsis
 • ,
 • nesakārtots
 • ,
 • apbēdināts

3. Used of an unexpected defeat of a team favored to win

 • "The bills' upset victory over the houston oilers"
  synonym:
 • upset(a)

3. Izmanto negaidītu sakāvi komandai, kas dod priekšroku uzvarai

 • "Bills sarūgtinātā uzvara pār hjūstonas oilers"
  sinonīms:
 • apbēdināts(a)

4. Mildly physically distressed

 • "An upset stomach"
  synonym:
 • upset

4. Viegli fiziski nomākts

 • "Kuņģa darbības traucējumi"
  sinonīms:
 • apbēdināts

5. Having been turned so that the bottom is no longer the bottom

 • "An overturned car"
 • "The upset pitcher of milk"
 • "Sat on an upturned bucket"
  synonym:
 • overturned
 • ,
 • upset
 • ,
 • upturned

5. Ir pagriezts tā, lai dibens vairs nebūtu dibens

 • "Apgāzta automašīna"
 • "Satrauktais piena krūka"
 • "Sēdi uz apgriezta spaiņa"
  sinonīms:
 • apgāzās
 • ,
 • apbēdināts
 • ,
 • apgriezts

Examples of using

Mary's email was very terse and it was clear that she was upset about something.
Mērijas e-pasts bija ļoti īss, un bija skaidrs, ka viņa par kaut ko ir sarūgtināta.
Why are you so upset?
Kāpēc tu esi tik sarūgtināts?
Why are you getting so upset?
Kāpēc tu kļūsti tik sarūgtināts?