Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "translation" into Latvian language

Vārda "tulkojums" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Translation

[Tulkojums]
/trænzleʃən/

noun

1. A written communication in a second language having the same meaning as the written communication in a first language

  synonym:
 • translation
 • ,
 • interlingual rendition
 • ,
 • rendering
 • ,
 • version

1. Rakstiska saziņa otrajā valodā, kurai ir tāda pati nozīme kā rakstiskai saziņai pirmajā valodā

  sinonīms:
 • tulkošana
 • ,
 • starpvalodu atveidojums
 • ,
 • renderēšana
 • ,
 • versija

2. A uniform movement without rotation

  synonym:
 • translation

2. Vienmērīga kustība bez rotācijas

  sinonīms:
 • tulkošana

3. The act of changing in form or shape or appearance

 • "A photograph is a translation of a scene onto a two-dimensional surface"
  synonym:
 • transformation
 • ,
 • translation

3. Formas, formas vai izskata maiņas akts

 • "Fotogrāfija ir ainas tulkojums uz divdimensiju virsmas"
  sinonīms:
 • transformācija
 • ,
 • tulkošana

4. (mathematics) a transformation in which the origin of the coordinate system is moved to another position but the direction of each axis remains the same

  synonym:
 • translation

4. (matemātika) transformācija, kurā koordinātu sistēmas izcelsme tiek pārvietota uz citu pozīciju, bet katras ass virziens paliek nemainīgs

  sinonīms:
 • tulkošana

5. (genetics) the process whereby genetic information coded in messenger rna directs the formation of a specific protein at a ribosome in the cytoplasm

  synonym:
 • translation

5. (ģenētika) process, kurā ģenētiskā informācija, kas kodēta ziņojuma rns, virza specifiska proteīna veidošanos citoplazmas ribosomā

  sinonīms:
 • tulkošana

6. Rewording something in less technical terminology

  synonym:
 • translation

6. Pārformulējot kaut ko mazāk tehniskā terminoloģijā

  sinonīms:
 • tulkošana

7. The act of uniform movement

  synonym:
 • translation
 • ,
 • displacement

7. Vienotas kustības akts

  sinonīms:
 • tulkošana
 • ,
 • pārvietojums

Examples of using

I hope you agree with this translation.
Ceru, ka piekrītat šim tulkojumam.
Thanks for the translation. But please choose another flag!
Paldies par tulkojumu. Bet, lūdzu, izvēlieties citu karogu!
This translation is not worth a red cent.
Šis tulkojums nav sarkanā centa vērts.