Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trace" into Latvian language

Vārda "trace" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Trace

[Izsekot]
/tres/

noun

1. A just detectable amount

 • "He speaks french with a trace of an accent"
  synonym:
 • trace
 • ,
 • hint
 • ,
 • suggestion

1. Tikai nosakāma summa

 • "Viņš runā franču valodā ar akcenta pēdām"
  sinonīms:
 • pēdas
 • ,
 • mājiens
 • ,
 • ieteikums

2. An indication that something has been present

 • "There wasn't a trace of evidence for the claim"
 • "A tincture of condescension"
  synonym:
 • trace
 • ,
 • vestige
 • ,
 • tincture
 • ,
 • shadow

2. Norāde, ka kaut kas ir bijis klāt

 • "Prasībai nebija pierādījumu pēdas"
 • "Piedāvināšanas tinktūra"
  sinonīms:
 • pēdas
 • ,
 • vestibils
 • ,
 • tinktūra
 • ,
 • ēna

3. A suggestion of some quality

 • "There was a touch of sarcasm in his tone"
 • "He detected a ghost of a smile on her face"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • trace
 • ,
 • ghost

3. Ieteikums par zināmu kvalitāti

 • "Viņa tonī bija sarkasma pieskāriens"
 • "Viņš uz sejas atklāja smaida spoku"
  sinonīms:
 • pieskarties
 • ,
 • pēdas
 • ,
 • spoks

4. A drawing created by superimposing a semitransparent sheet of paper on the original image and copying on it the lines of the original image

  synonym:
 • tracing
 • ,
 • trace

4. Zīmējums, kas izveidots, uz oriģinālā attēla uzņemot sev caurspīdīgu papīra lapu un kopējot uz tā oriģinālā attēla līnijas

  sinonīms:
 • izsekošana
 • ,
 • pēdas

5. Either of two lines that connect a horse's harness to a wagon or other vehicle or to a whiffletree

  synonym:
 • trace

5. Vai nu no divām līnijām, kas savieno zirga zirglietas ar vagonu vai citu transportlīdzekli, vai ar pātagu

  sinonīms:
 • pēdas

6. A visible mark (as a footprint) left by the passage of person or animal or vehicle

  synonym:
 • trace

6. Redzama atzīme ( kā pēdas ), ko atstāj cilvēka vai dzīvnieka vai transportlīdzekļa pāreja

  sinonīms:
 • pēdas

verb

1. Follow, discover, or ascertain the course of development of something

 • "We must follow closely the economic development is cuba"
 • "Trace the student's progress"
  synonym:
 • trace
 • ,
 • follow

1. Sekojiet, atklājiet vai noskaidrojiet kaut kā attīstības gaitu

 • "Mums cieši jāseko ekonomiskajai attīstībai, ir kuba"
 • "Sacensību studenta progress"
  sinonīms:
 • pēdas
 • ,
 • seko

2. Make a mark or lines on a surface

 • "Draw a line"
 • "Trace the outline of a figure in the sand"
  synonym:
 • trace
 • ,
 • draw
 • ,
 • line
 • ,
 • describe
 • ,
 • delineate

2. Uz virsmas izveidojiet atzīmi vai līnijas

 • "Izzīmējiet līniju"
 • "Sacensību figūras kontūra smiltīs"
  sinonīms:
 • pēdas
 • ,
 • izloze
 • ,
 • līnija
 • ,
 • aprakstīt
 • ,
 • norobežot

3. To go back over again

 • "We retraced the route we took last summer"
 • "Trace your path"
  synonym:
 • trace
 • ,
 • retrace

3. Atkal atgriezties

 • "Mēs pārspējām maršrutu, kuru izvēlējāmies pagājušajā vasarā"
 • "Sacensēties uz savu ceļu"
  sinonīms:
 • pēdas
 • ,
 • izsekošana

4. Pursue or chase relentlessly

 • "The hunters traced the deer into the woods"
 • "The detectives hounded the suspect until they found him"
  synonym:
 • hound
 • ,
 • hunt
 • ,
 • trace

4. Nežēlīgi vajāt vai pakaļ

 • "Mednieki izsekoja briežus mežā"
 • "Noteikumi aizturēja aizdomās turamo, līdz viņi viņu atrada"
  sinonīms:
 • kurts
 • ,
 • medības
 • ,
 • pēdas

5. Discover traces of

 • "She traced the circumstances of her birth"
  synonym:
 • trace

5. Atklāt pēdas

 • "Viņa izsekoja viņas dzimšanas apstākļus"
  sinonīms:
 • pēdas

6. Make one's course or travel along a path

 • Travel or pass over, around, or along
 • "The children traced along the edge of the dark forest"
 • "The women traced the pasture"
  synonym:
 • trace

6. Padarīt savu kursu vai ceļot pa ceļu

 • Ceļot vai nodot, ap, vai gar
 • "Bērni izsekoja gar tumšā meža malu"
 • "Sievietes izsekoja ganības"
  sinonīms:
 • pēdas

7. Copy by following the lines of the original drawing on a transparent sheet placed upon it

 • Make a tracing of
 • "Trace a design"
 • "Trace a pattern"
  synonym:
 • trace

7. Kopija, ievērojot oriģinālā zīmējuma līnijas uz caurspīdīgas lapas, kas uz tās ievietota

 • Veikt izsekošanu
 • "Sacensību dizains"
 • "Sacelties ar modeli"
  sinonīms:
 • pēdas

8. Read with difficulty

 • "Can you decipher this letter?"
 • "The archeologist traced the hieroglyphs"
  synonym:
 • decipher
 • ,
 • trace

8. Lasīt ar grūtībām

 • "Vai jūs varat atšifrēt šo vēstuli?"
 • "Arheologs izsekoja hieroglifus"
  sinonīms:
 • atšifrēt
 • ,
 • pēdas

Examples of using

Don't leave a trace.
Neatstājiet pēdas.
No one should be able to trace the events there back to us.
Nevienam nevajadzētu spēt izsekot notikumiem tur, kas mums ir atpakaļ.
The police looked everywhere and couldn't find any trace of Tom.
Policija izskatījās visur un nevarēja atrast nekādas Toma pēdas.