Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "thread" into Latvian language

Vārda "pavediens" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Thread

[Vītne]
/θrɛd/

noun

1. A fine cord of twisted fibers (of cotton or silk or wool or nylon etc.) used in sewing and weaving

  synonym:
 • thread
 • ,
 • yarn

1. Smalka aukla no savītām šķiedrām (no kokvilnas vai zīda, vai vilnas, vai neilona utt.), ko izmanto šūšanā un aušanā

  sinonīms:
 • vītne
 • ,
 • dzija

2. Any long object resembling a thin line

 • "A mere ribbon of land"
 • "The lighted ribbon of traffic"
 • "From the air the road was a grey thread"
 • "A thread of smoke climbed upward"
  synonym:
 • ribbon
 • ,
 • thread

2. Jebkurš garš objekts, kas atgādina plānu līniju

 • "Vienkārša zemes lente"
 • "Apgaismotā satiksmes lente"
 • "No gaisa ceļš bija pelēks pavediens"
 • "Dūmu pavediens uzkāpa uz augšu"
  sinonīms:
 • lente
 • ,
 • vītne

3. The connections that link the various parts of an event or argument together

 • "I couldn't follow his train of thought"
 • "He lost the thread of his argument"
  synonym:
 • train of thought
 • ,
 • thread

3. Savienojumi, kas saista dažādas notikuma vai argumenta daļas

 • "Es nevarēju sekot viņa domu gājienam"
 • "Viņš zaudēja savu argumentu pavedienu"
  sinonīms:
 • domu vilciens
 • ,
 • vītne

4. The raised helical rib going around a screw

  synonym:
 • screw thread
 • ,
 • thread

4. Paceltā spirālveida riba iet ap skrūvi

  sinonīms:
 • skrūvju vītne
 • ,
 • vītne

verb

1. To move or cause to move in a sinuous, spiral, or circular course

 • "The river winds through the hills"
 • "The path meanders through the vineyards"
 • "Sometimes, the gout wanders through the entire body"
  synonym:
 • weave
 • ,
 • wind
 • ,
 • thread
 • ,
 • meander
 • ,
 • wander

1. Kustēties vai likt kustēties līkumotā, spirālveida vai apļveida virzienā

 • "Upe vijas cauri pakalniem"
 • "Ceļš līkumo pa vīna dārziem"
 • "Dažreiz podagra klīst pa visu ķermeni"
  sinonīms:
 • aust
 • ,
 • vējš
 • ,
 • vītne
 • ,
 • līkumot
 • ,
 • klīst

2. Pass a thread through

 • "Thread a needle"
  synonym:
 • thread

2. Iziet cauri pavedienam

 • "Pavediet adatu"
  sinonīms:
 • vītne

3. Remove facial hair by tying a fine string around it and pulling at the string

 • "She had her eyebrows threaded"
  synonym:
 • thread

3. Noņemiet sejas apmatojumu, sasienot ap to smalku auklu un velkot pie auklas

 • "Viņai bija vītņotas uzacis"
  sinonīms:
 • vītne

4. Pass through or into

 • "Thread tape"
 • "Thread film"
  synonym:
 • thread

4. Iziet cauri vai iekšā

 • "Vītnes lente"
 • "Pavedienu filma"
  sinonīms:
 • vītne

5. Thread on or as if on a string

 • "String pearls on a string"
 • "The child drew glass beads on a string"
 • "Thread dried cranberries"
  synonym:
 • string
 • ,
 • thread
 • ,
 • draw

5. Pavediens uz auklas vai it kā uz tās

 • "Stīgu pērles uz auklas"
 • "Bērns uz auklas uzzīmēja stikla krelles"
 • "Vītņu žāvētas dzērvenes"
  sinonīms:
 • virkne
 • ,
 • vītne
 • ,
 • zīmēt

Examples of using

Please give me a spool of white thread.
Lūdzu, iedodiet man spoli ar baltu diegu.
I need thread to sew on this button.
Man vajag pavedienu, lai šūtu uz šīs pogas.
Have you got needle and thread?
Vai jums ir adata un diegs?