Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "territorial" into Latvian language

Vārda "teritoriāls" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Territorial

[Teritoriāls]
/tɛrɪtɔriəl/

noun

1. Nonprofessional soldier member of a territorial military unit

  synonym:
 • territorial

1. Neprofesionāls karavīru loceklis teritoriālajā militārajā vienībā

  sinonīms:
 • teritoriālais

2. A territorial military unit

  synonym:
 • territorial
 • ,
 • territorial reserve

2. Teritoriālā militārā vienība

  sinonīms:
 • teritoriālais
 • ,
 • teritoriālā rezerve

adjective

1. Of or relating to a territory

 • "The territorial government of the virgin islands"
 • "Territorial claims made by a country"
  synonym:
 • territorial

1. Vai attiecas uz teritoriju

 • "Jaunavu salu teritoriālā valdība"
 • "Valsts teritoriālās prasības"
  sinonīms:
 • teritoriālais

2. Displaying territoriality

 • Defending a territory from intruders
 • "Territorial behavior"
 • "Strongly territorial birds"
  synonym:
 • territorial

2. Teritorialitātes parādīšana

 • Aizstāvēt teritoriju no iebrucējiem
 • "Teritoriāla izturēšanās"
 • "Stingri teritoriālie putni"
  sinonīms:
 • teritoriālais

3. Belonging to the territory of any state or ruler

 • "Territorial rights"
  synonym:
 • territorial

3. Pieder jebkura valsts vai valdnieka teritorijai

 • "Teritoriālās tiesības"
  sinonīms:
 • teritoriālais