Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "target" into Latvian language

Vārda "mērķis" tulkošanas nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Target

[Mērķis]
/tɑrgət/

noun

1. A reference point to shoot at

 • "His arrow hit the mark"
  synonym:
 • target
 • ,
 • mark

1. Atskaites punkts, uz kuru šaut

 • "Viņa bulta trāpīja pa atzīmi"
  sinonīms:
 • mērķis
 • ,
 • atzīmēt

2. A person who is the aim of an attack (especially a victim of ridicule or exploitation) by some hostile person or influence

 • "He fell prey to muggers"
 • "Everyone was fair game"
 • "The target of a manhunt"
  synonym:
 • prey
 • ,
 • quarry
 • ,
 • target
 • ,
 • fair game

2. Persona, kas ir kādas naidīgas personas vai ietekmes uzbrukuma mērķis (īpaši izsmiekla vai ekspluatācijas upuris)

 • "Viņš kļuva par laupītāju upuri"
 • "Visi bija godīga spēle"
 • "Medību mērķis"
  sinonīms:
 • laupījums
 • ,
 • karjers
 • ,
 • mērķis
 • ,
 • godīga spēle

3. The location of the target that is to be hit

  synonym:
 • target
 • ,
 • target area

3. Trāpāmā mērķa atrašanās vieta

  sinonīms:
 • mērķis
 • ,
 • mērķa zona

4. Sports equipment consisting of an object set up for a marksman or archer to aim at

  synonym:
 • target
 • ,
 • butt

4. Sporta inventārs, kas sastāv no priekšmeta, kas uzstādīts šāvējam vai loka šāvējam, uz kuru mērķēt

  sinonīms:
 • mērķis
 • ,
 • pakaļa

5. The goal intended to be attained (and which is believed to be attainable)

 • "The sole object of her trip was to see her children"
  synonym:
 • aim
 • ,
 • object
 • ,
 • objective
 • ,
 • target

5. Mērķis, ko paredzēts sasniegt (un kas tiek uzskatīts par sasniedzamu)

 • "Vienīgais viņas ceļojuma mērķis bija redzēt savus bērnus"
  sinonīms:
 • mērķis
 • ,
 • objekts
 • ,
 • objektīvs

verb

1. Intend (something) to move towards a certain goal

 • "He aimed his fists towards his opponent's face"
 • "Criticism directed at her superior"
 • "Direct your anger towards others, not towards yourself"
  synonym:
 • target
 • ,
 • aim
 • ,
 • place
 • ,
 • direct
 • ,
 • point

1. Nodoms (kaut kas) virzīties uz noteiktu mērķi

 • "Viņš tēmēja ar dūrēm pret pretinieka seju"
 • "Kritika vērsta pret viņas priekšnieku"
 • "Virziet savas dusmas uz citiem, nevis uz sevi"
  sinonīms:
 • mērķis
 • ,
 • vieta
 • ,
 • tiešā
 • ,
 • punkts

Examples of using

What's the target?
Kāds ir mērķis?
This is our primary target.
Tas ir mūsu galvenais mērķis.
The bomb missed its target.
Bumba netrāpīja mērķī.