Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "support" into Latvian language

Vārda "atbalsts" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Support

[Atbalsts]
/səpɔrt/

noun

1. The activity of providing for or maintaining by supplying with money or necessities

 • "His support kept the family together"
 • "They gave him emotional support during difficult times"
  synonym:
 • support

1. Nodrošināšanas vai uzturēšanas darbība, piegādājot naudu vai vajadzības

 • "Viņa atbalsts uzturēja ģimeni kopā"
 • "Viņi viņam sagādāja emocionālu atbalstu grūtos laikos"
  sinonīms:
 • atbalsts

2. Aiding the cause or policy or interests of

 • "The president no longer has the support of his own party"
 • "They developed a scheme of mutual support"
  synonym:
 • support

2. Atbalsts cēlonim vai politikai vai interesēm

 • "Prezidentam vairs nav savas partijas atbalsta"
 • "Viņi izstrādāja savstarpējas atbalsta shēmu"
  sinonīms:
 • atbalsts

3. Something providing immaterial assistance to a person or cause or interest

 • "The policy found little public support"
 • "His faith was all the support he needed"
 • "The team enjoyed the support of their fans"
  synonym:
 • support

3. Kaut kas, kas personai sniedz nebūtisku palīdzību vai rada vai interesē

 • "Politika atrada nelielu sabiedrības atbalstu"
 • "Viņa ticība bija viss nepieciešamais atbalsts"
 • "Komanda baudīja savu fanu atbalstu"
  sinonīms:
 • atbalsts

4. A military operation (often involving new supplies of men and materiel) to strengthen a military force or aid in the performance of its mission

 • "They called for artillery support"
  synonym:
 • support
 • ,
 • reinforcement
 • ,
 • reenforcement

4. Militārā operācija ( bieži iesaistot jaunas vīriešu un materiālu piegādes ), lai stiprinātu militāro spēku vai palīdzību tās misijas izpildē

 • "Viņi aicināja uz artilērijas atbalstu"
  sinonīms:
 • atbalsts
 • ,
 • pastiprināšana
 • ,
 • pārkāpēšana

5. Documentary validation

 • "His documentation of the results was excellent"
 • "The strongest support for this view is the work of jones"
  synonym:
 • documentation
 • ,
 • support

5. Dokumentāla validācija

 • "Viņa rezultātu dokumentācija bija lieliska"
 • "Stingrākais atbalsts šim viedoklim ir džounsa darbs"
  sinonīms:
 • dokumentācija
 • ,
 • atbalsts

6. The financial means whereby one lives

 • "Each child was expected to pay for their keep"
 • "He applied to the state for support"
 • "He could no longer earn his own livelihood"
  synonym:
 • support
 • ,
 • keep
 • ,
 • livelihood
 • ,
 • living
 • ,
 • bread and butter
 • ,
 • sustenance

6. Finanšu līdzekļi, ar kuriem viena dzīve

 • "Katram bērnam bija paredzēts samaksāt par viņu uzturēšanos"
 • "Viņš pieteicās valstij atbalstam"
 • "Viņš vairs nevarēja nopelnīt iztiku"
  sinonīms:
 • atbalsts
 • ,
 • turpini
 • ,
 • iztika
 • ,
 • dzīvo
 • ,
 • maize un sviests
 • ,
 • uzturēšana

7. Supporting structure that holds up or provides a foundation

 • "The statue stood on a marble support"
  synonym:
 • support

7. Atbalsta struktūra, kas tur vai nodrošina pamatu

 • "Statuja stāvēja uz marmora atbalsta"
  sinonīms:
 • atbalsts

8. The act of bearing the weight of or strengthening

 • "He leaned against the wall for support"
  synonym:
 • support
 • ,
 • supporting

8. Darbības, kas ietekmē vai stiprina

 • "Viņš noliecās pret sienu, lai saņemtu atbalstu"
  sinonīms:
 • atbalsts

9. A musical part (vocal or instrumental) that supports or provides background for other musical parts

  synonym:
 • accompaniment
 • ,
 • musical accompaniment
 • ,
 • backup
 • ,
 • support

9. Muzikāla daļa ( vietējā vai instrumentālā ), kas atbalsta vai nodrošina citu muzikālo daļu fonu

  sinonīms:
 • pavadījums
 • ,
 • muzikālais pavadījums
 • ,
 • dublējums
 • ,
 • atbalsts

10. Any device that bears the weight of another thing

 • "There was no place to attach supports for a shelf"
  synonym:
 • support

10. Jebkura ierīce, kurai ir citas lietas svars

 • "Nav vietas, kur piestiprināt balstus plauktam"
  sinonīms:
 • atbalsts

11. Financial resources provided to make some project possible

 • "The foundation provided support for the experiment"
  synonym:
 • support
 • ,
 • financial support
 • ,
 • funding
 • ,
 • backing
 • ,
 • financial backing

11. Nodrošinātie finanšu resursi, lai kāds projekts būtu iespējams

 • "Pamats sniedza atbalstu eksperimentam"
  sinonīms:
 • atbalsts
 • ,
 • finansiāls atbalsts
 • ,
 • finansējums

verb

1. Give moral or psychological support, aid, or courage to

 • "She supported him during the illness"
 • "Her children always backed her up"
  synonym:
 • support
 • ,
 • back up

1. Sniegt morālu vai psiholoģisku atbalstu, palīdzību vai drosmi

 • "Viņa viņu atbalstīja slimības laikā"
 • "Viņas bērni vienmēr viņu atbalstīja"
  sinonīms:
 • atbalsts
 • ,
 • dublēt

2. Support materially or financially

 • "He does not support his natural children"
 • "The scholarship supported me when i was in college"
  synonym:
 • support

2. Atbalsts materiāli vai finansiāli

 • "Viņš neatbalsta savus dabiskos bērnus"
 • "Celtība mani atbalstīja, kad es biju koledžā"
  sinonīms:
 • atbalsts

3. Be behind

 • Approve of
 • "He plumped for the labor party"
 • "I backed kennedy in 1960"
  synonym:
 • back
 • ,
 • endorse
 • ,
 • indorse
 • ,
 • plump for
 • ,
 • plunk for
 • ,
 • support

3. Būt aiz muguras

 • Apstiprināt
 • "Viņš nolauzās darba partijai"
 • "Es atbalstīju kenediju 1960. gadā"
  sinonīms:
 • atpakaļ
 • ,
 • apstiprināt
 • ,
 • nožēlojums
 • ,
 • uzlēciens
 • ,
 • rieciens
 • ,
 • atbalsts

4. Be the physical support of

 • Carry the weight of
 • "The beam holds up the roof"
 • "He supported me with one hand while i balanced on the beam"
 • "What's holding that mirror?"
  synonym:
 • hold
 • ,
 • support
 • ,
 • sustain
 • ,
 • hold up

4. Būt fiziskam atbalstam

 • Nes svaru
 • "Sacis tur jumtu"
 • "Viņš mani atbalstīja ar vienu roku, kamēr es līdzsvarojos uz staru"
 • "Kas tur šo spoguli?"
  sinonīms:
 • turēties
 • ,
 • atbalsts
 • ,
 • uzturēt
 • ,
 • turies

5. Establish or strengthen as with new evidence or facts

 • "His story confirmed my doubts"
 • "The evidence supports the defendant"
  synonym:
 • confirm
 • ,
 • corroborate
 • ,
 • sustain
 • ,
 • substantiate
 • ,
 • support
 • ,
 • affirm

5. Izveido vai stiprina tāpat kā ar jauniem pierādījumiem vai faktiem

 • "Viņa stāsts apstiprināja manas šaubas"
 • "Pierādījumi atbalsta atbildētāju"
  sinonīms:
 • apstiprināt
 • ,
 • apstiprinātājs
 • ,
 • uzturēt
 • ,
 • pamatots
 • ,
 • atbalsts
 • ,
 • apstipriniet

6. Adopt as a belief

 • "I subscribe to your view on abortion"
  synonym:
 • subscribe
 • ,
 • support

6. Pieņemt kā pārliecību

 • "Es abonēju jūsu viedokli par abortu"
  sinonīms:
 • abonēšana
 • ,
 • atbalsts

7. Support with evidence or authority or make more certain or confirm

 • "The stories and claims were born out by the evidence"
  synonym:
 • corroborate
 • ,
 • underpin
 • ,
 • bear out
 • ,
 • support

7. Atbalsts ar pierādījumiem vai pilnvarām vai noteikt vairāk vai apstiprināt

 • "Ziņojumi un apgalvojumi radās ar pierādījumiem"
  sinonīms:
 • apstiprinātājs
 • ,
 • pamatā
 • ,
 • lācis ārā
 • ,
 • atbalsts

8. Argue or speak in defense of

 • "She supported the motion to strike"
  synonym:
 • defend
 • ,
 • support
 • ,
 • fend for

8. Strīdēties vai runāt, aizstāvot

 • "Viņa atbalstīja streika priekšlikumu"
  sinonīms:
 • aizstāv
 • ,
 • atbalsts
 • ,
 • fend for

9. Play a subordinate role to (another performer)

 • "Olivier supported gielgud beautifully in the second act"
  synonym:
 • support

9. Spēlē pakārtoto lomu ( citam izpildītājam )

 • "Olivjērs skaisti atbalstīja gielgudu otrajā aktā"
  sinonīms:
 • atbalsts

10. Be a regular customer or client of

 • "We patronize this store"
 • "Our sponsor kept our art studio going for as long as he could"
  synonym:
 • patronize
 • ,
 • patronise
 • ,
 • patronage
 • ,
 • support
 • ,
 • keep going

10. Jābūt regulāram klientam vai klientam

 • "Mēs patronizējam šo veikalu"
 • "Mūsu sponsors neļāva mūsu mākslas studijai iet tik ilgi, cik viņš varēja"
  sinonīms:
 • patronizēt
 • ,
 • patronāža
 • ,
 • atbalsts
 • ,
 • turpini

11. Put up with something or somebody unpleasant

 • "I cannot bear his constant criticism"
 • "The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks"
 • "He learned to tolerate the heat"
 • "She stuck out two years in a miserable marriage"
  synonym:
 • digest
 • ,
 • endure
 • ,
 • stick out
 • ,
 • stomach
 • ,
 • bear
 • ,
 • stand
 • ,
 • tolerate
 • ,
 • support
 • ,
 • brook
 • ,
 • abide
 • ,
 • suffer
 • ,
 • put up

11. Safasēts ar kaut ko vai kādu nepatīkamu

 • "Es nevaru izturēt viņa pastāvīgo kritiku"
 • "Jaunajam sekretāram bija jāiztur daudz neprofesionālu piezīmju"
 • "Viņš iemācījās paciest karstumu"
 • "Viņa divus gadus iestrēga nožēlojamā laulībā"
  sinonīms:
 • sagremot
 • ,
 • paciest
 • ,
 • pieturies
 • ,
 • kuņģis
 • ,
 • lācis
 • ,
 • stends
 • ,
 • panes
 • ,
 • atbalsts
 • ,
 • strauts
 • ,
 • ievērot
 • ,
 • cieš
 • ,
 • safasēts

Examples of using

We appreciate the support.
Mēs novērtējam atbalstu.
We pledged our support to the candidate.
Mēs apsolījām savu atbalstu kandidātam.
Thank you for your support.
Paldies par atbalstu.