Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "superficial" into Latvian language

Vārda "virspusējs" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Superficial

[Virspusējs]
/supərfɪʃəl/

adjective

1. Concerned with or comprehending only what is apparent or obvious

 • Not deep or penetrating emotionally or intellectually
 • "Superficial similarities"
 • "A superficial mind"
 • "His thinking was superficial and fuzzy"
 • "Superficial knowledge"
 • "The superficial report didn't give the true picture"
 • "Only superficial differences"
  synonym:
 • superficial

1. Nodarbojas vai saprot tikai to, kas ir acīmredzams vai acīmredzams

 • Nav dziļi vai emocionāli vai intelektuāli iekļūstot
 • "Virspusējās līdzības"
 • "Virspusējs prāts"
 • "Viņa domāšana bija virspusēja un izplūduša"
 • "Virspusējās zināšanas"
 • "Virspusējs ziņojums nesniedza patieso attēlu"
 • "Tikai virspusējas atšķirības"
  sinonīms:
 • virspusējs

2. Of, affecting, or being on or near the surface

 • "Superficial measurements"
 • "The superficial area of the wall"
 • "A superficial wound"
  synonym:
 • superficial

2. No, ietekmē vai atrodas uz virsmas vai tās tuvumā

 • "Virspusēji mērījumi"
 • "Sienas virspusējais laukums"
 • "Virspusēja brūce"
  sinonīms:
 • virspusējs

3. Of little substance or significance

 • "A few superficial editorial changes"
 • "Only trivial objections"
  synonym:
 • superficial
 • ,
 • trivial

3. Mazai vielai vai nozīmei

 • "Dažas virspusējas redakcijas izmaiņas"
 • "Tikai triviāli iebildumi"
  sinonīms:
 • virspusējs
 • ,
 • triviāls

Examples of using

Your knowledge of the subject is superficial, Tom.
Jūsu zināšanas par šo tēmu ir virspusējas, Tom.
You have to acquire real skills, not just superficial knowledge.
Jums jāiegūst reālas prasmes, ne tikai virspusējas zināšanas.