Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sucker" into Latvian language

Vārda "sūcējs" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Sucker

[Piesūceknis]
/səkər/

noun

1. A person who is gullible and easy to take advantage of

  synonym:
 • chump
 • ,
 • fool
 • ,
 • gull
 • ,
 • mark
 • ,
 • patsy
 • ,
 • fall guy
 • ,
 • sucker
 • ,
 • soft touch
 • ,
 • mug

1. Cilvēks, kurš ir lētticīgs un viegli lietojams

  sinonīms:
 • čupiņa
 • ,
 • muļķis
 • ,
 • kaija
 • ,
 • atzīmēt
 • ,
 • patsy
 • ,
 • rudens puisis
 • ,
 • piesūceknis
 • ,
 • mīksts pieskāriens
 • ,
 • krūze

2. A shoot arising from a plant's roots

  synonym:
 • sucker

2. Dzinums, kas rodas no auga saknēm

  sinonīms:
 • piesūceknis

3. A drinker who sucks (as at a nipple or through a straw)

  synonym:
 • sucker

3. Dzērājs, kurš sūcas (kā pie krūtsgala vai caur salmiņu)

  sinonīms:
 • piesūceknis

4. Flesh of any of numerous north american food fishes with toothless jaws

  synonym:
 • sucker

4. Jebkuras no daudzajām ziemeļamerikas pārtikas zivīm ar bezzobainiem žokļiem

  sinonīms:
 • piesūceknis

5. Hard candy on a stick

  synonym:
 • lollipop
 • ,
 • sucker
 • ,
 • all-day sucker

5. Cietā konfekte uz kociņa

  sinonīms:
 • konfekte
 • ,
 • piesūceknis
 • ,
 • visas dienas zīdējs

6. An organ specialized for sucking nourishment or for adhering to objects by suction

  synonym:
 • sucker

6. Orgāns, kas specializējas barības sūkšanai vai priekšmetu pielīmēšanai ar sūkšanas palīdzību

  sinonīms:
 • piesūceknis

7. Mostly north american freshwater fishes with a thick-lipped mouth for feeding by suction

 • Related to carps
  synonym:
 • sucker

7. Pārsvarā ziemeļamerikas saldūdens zivis ar biezu lūpu muti barošanai ar sūkšanu

 • Saistīts ar karpām
  sinonīms:
 • piesūceknis

Examples of using

"Where's my money?" "What money?" "You owe me money." "I don't owe you, sucker!"
"Kur ir mana nauda?" "Kāda nauda?" "Tu man esi parādā naudu." "Es tev neesmu parādā, sūcēj!"
"They're all the same!" "Come on, Styopa! Looks like you've never had sex!" "Professor, I have no time for it!" "You sucker, it's a great pleasure." "Professor, I want to go with you!" "Yeah say that again! You're gonna suck just like always." "Yes, you're right".
"Viņi visi ir vienādi!" "Nāc, Stjopa! Šķiet, ka jums nekad nav bijis seksa!" "Profesor, man tam nav laika!" "Tu sūcējs, tas ir liels prieks." "Profesor, es gribu iet ar jums!" "Jā, saki to vēlreiz! Tu sūksi tāpat kā vienmēr." "Jā, tev taisnība".
Ann is a sucker for chocolate.
Ann ir šokolādes piesūceknis.