Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "substance" into Latvian language

Vārda "viela" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Substance

[Viela]
/səbstəns/

noun

1. The real physical matter of which a person or thing consists

 • "Dna is the substance of our genes"
  synonym:
 • substance

1. Reālā fiziskā matērija, no kuras sastāv cilvēks vai lieta

 • "Dns ir mūsu gēnu viela"
  sinonīms:
 • viela

2. The choicest or most essential or most vital part of some idea or experience

 • "The gist of the prosecutor's argument"
 • "The heart and soul of the republican party"
 • "The nub of the story"
  synonym:
 • kernel
 • ,
 • substance
 • ,
 • core
 • ,
 • center
 • ,
 • centre
 • ,
 • essence
 • ,
 • gist
 • ,
 • heart
 • ,
 • heart and soul
 • ,
 • inwardness
 • ,
 • marrow
 • ,
 • meat
 • ,
 • nub
 • ,
 • pith
 • ,
 • sum
 • ,
 • nitty-gritty

2. Kādas idejas vai pieredzes izvēlīgākā vai būtiskākā vai svarīgākā daļa

 • "Prokurora argumentācijas būtība"
 • "Republikāņu partijas sirds un dvēsele"
 • "Stāsta nubs"
  sinonīms:
 • kodols
 • ,
 • viela
 • ,
 • centrs
 • ,
 • būtība
 • ,
 • gist
 • ,
 • sirds
 • ,
 • sirds un dvēsele
 • ,
 • iekšīgums
 • ,
 • smadzenes
 • ,
 • gaļa
 • ,
 • nub
 • ,
 • pith
 • ,
 • summa
 • ,
 • nitty-gritty

3. The idea that is intended

 • "What is the meaning of this proverb?"
  synonym:
 • meaning
 • ,
 • substance

3. Ideja, kas ir paredzēta

 • "Kāda ir šī sakāmvārda nozīme?"
  sinonīms:
 • nozīme
 • ,
 • viela

4. Material of a particular kind or constitution

 • "The immune response recognizes invading substances"
  synonym:
 • substance

4. Konkrēta veida vai konstitūcijas materiāls

 • "Imūnreakcija atpazīst iebrucēju vielas"
  sinonīms:
 • viela

5. Considerable capital (wealth or income)

 • "He is a man of means"
  synonym:
 • means
 • ,
 • substance

5. Ievērojams kapitāls (bagātība vai ienākumi)

 • "Viņš ir cilvēks ar līdzekļiem"
  sinonīms:
 • līdzekļi
 • ,
 • viela

6. What a communication that is about something is about

  synonym:
 • message
 • ,
 • content
 • ,
 • subject matter
 • ,
 • substance

6. Par ko ir komunikācija, kas ir par kaut ko

  sinonīms:
 • ziņa
 • ,
 • saturs
 • ,
 • priekšmets
 • ,
 • viela

7. A particular kind or species of matter with uniform properties

 • "Shigella is one of the most toxic substances known to man"
  synonym:
 • substance

7. Konkrēts vielas veids vai suga ar vienādām īpašībām

 • "Šigella ir viena no toksiskākajām vielām, kas cilvēkiem ir zināma"
  sinonīms:
 • viela

Examples of using

Salt is a useful substance.
Sāls ir noderīga viela.