Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "study" into Latvian language

Vārda "studija" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Study

[Pētījums]
/stədi/

noun

1. A detailed critical inspection

  synonym:
 • survey
 • ,
 • study

1. Detalizēta kritiska pārbaude

  sinonīms:
 • aptauja
 • ,
 • pētījums

2. Applying the mind to learning and understanding a subject (especially by reading)

 • "Mastering a second language requires a lot of work"
 • "No schools offer graduate study in interior design"
  synonym:
 • study
 • ,
 • work

2. Prāta pielietošana priekšmeta apguvē un izpratnē (īpaši lasot)

 • "Otrās valodas apguve prasa daudz darba"
 • "Neviena skola nepiedāvā maģistrantūras studijas interjera dizainā"
  sinonīms:
 • pētījums
 • ,
 • darbs

3. A written document describing the findings of some individual or group

 • "This accords with the recent study by hill and dale"
  synonym:
 • report
 • ,
 • study
 • ,
 • written report

3. Rakstisks dokuments, kurā aprakstīti kādas personas vai grupas konstatējumi

 • "Tas atbilst nesenajam hila un deila pētījumam"
  sinonīms:
 • ziņojums
 • ,
 • pētījums
 • ,
 • rakstisks ziņojums

4. A state of deep mental absorption

 • "She is in a deep study"
  synonym:
 • study

4. Dziļas garīgās absorbcijas stāvoklis

 • "Viņa ir dziļā pētījumā"
  sinonīms:
 • pētījums

5. A room used for reading and writing and studying

 • "He knocked lightly on the closed door of the study"
  synonym:
 • study

5. Telpa, ko izmanto lasīšanai un rakstīšanai un mācībām

 • "Viņš viegli pieklauvēja pie slēgtajām kabineta durvīm"
  sinonīms:
 • pētījums

6. A branch of knowledge

 • "In what discipline is his doctorate?"
 • "Teachers should be well trained in their subject"
 • "Anthropology is the study of human beings"
  synonym:
 • discipline
 • ,
 • subject
 • ,
 • subject area
 • ,
 • subject field
 • ,
 • field
 • ,
 • field of study
 • ,
 • study
 • ,
 • bailiwick

6. Zināšanu nozare

 • "Kādā disciplīnā ir viņa doktora grāds?"
 • "Skolotājiem jābūt labi apmācītiem savā priekšmetā"
 • "Antropoloģija ir cilvēku izpēte"
  sinonīms:
 • disciplīna
 • ,
 • priekšmets
 • ,
 • priekšmeta joma
 • ,
 • lauks
 • ,
 • studiju joma
 • ,
 • pētījums
 • ,
 • bailiwick

7. Preliminary drawing for later elaboration

 • "He made several studies before starting to paint"
  synonym:
 • sketch
 • ,
 • study

7. Sākotnējais rasējums vēlākai izstrādei

 • "Viņš veica vairākus pētījumus, pirms sāka gleznot"
  sinonīms:
 • skice
 • ,
 • pētījums

8. Attentive consideration and meditation

 • "After much cogitation he rejected the offer"
  synonym:
 • cogitation
 • ,
 • study

8. Uzmanīga uzmanība un meditācija

 • "Pēc ilgas pārliecināšanas viņš piedāvājumu noraidīja"
  sinonīms:
 • koģitācija
 • ,
 • pētījums

9. Someone who memorizes quickly and easily (as the lines for a part in a play)

 • "He is a quick study"
  synonym:
 • study

9. Kāds, kurš ātri un viegli iegaumē (kā rindas lomai lugā)

 • "Viņš ir ātrs pētījums"
  sinonīms:
 • pētījums

10. A composition intended to develop one aspect of the performer's technique

 • "A study in spiccato bowing"
  synonym:
 • study

10. Kompozīcija, kas paredzēta, lai izstrādātu vienu izpildītāja tehnikas aspektu

 • "Pētījums par spiccato paklanīšanos"
  sinonīms:
 • pētījums

verb

1. Consider in detail and subject to an analysis in order to discover essential features or meaning

 • "Analyze a sonnet by shakespeare"
 • "Analyze the evidence in a criminal trial"
 • "Analyze your real motives"
  synonym:
 • analyze
 • ,
 • analyse
 • ,
 • study
 • ,
 • examine
 • ,
 • canvass
 • ,
 • canvas

1. Apsveriet detalizēti un pakļaujiet analīzei, lai atklātu būtiskas iezīmes vai nozīmi

 • "Analizēt šekspīra sonetu"
 • "Analizēt pierādījumus kriminālprocesā"
 • "Analizēt savus patiesos motīvus"
  sinonīms:
 • analizēt
 • ,
 • pētījums
 • ,
 • pārbaudīt
 • ,
 • audekls

2. Be a student

 • Follow a course of study
 • Be enrolled at an institute of learning
  synonym:
 • study

2. Esi students

 • Sekojiet studiju kursam
 • Esiet uzņemts mācību institūtā
  sinonīms:
 • pētījums

3. Give careful consideration to

 • "Consider the possibility of moving"
  synonym:
 • study
 • ,
 • consider

3. Rūpīgi apsveriet

 • "Apsvērt iespēju pārvietoties"
  sinonīms:
 • pētījums
 • ,
 • apsvērt

4. Be a student of a certain subject

 • "She is reading for the bar exam"
  synonym:
 • learn
 • ,
 • study
 • ,
 • read
 • ,
 • take

4. Esiet noteikta priekšmeta students

 • "Viņa lasa advokāta eksāmenam"
  sinonīms:
 • mācīties
 • ,
 • pētījums
 • ,
 • lasīt
 • ,
 • ņemt

5. Learn by reading books

 • "He is studying geology in his room"
 • "I have an exam next week
 • I must hit the books now"
  synonym:
 • study
 • ,
 • hit the books

5. Mācieties, lasot grāmatas

 • "Viņš savā istabā studē ģeoloģiju"
 • "Man nākamnedēļ ir eksāmens
 • Man tagad jāķeras pie grāmatām"
  sinonīms:
 • pētījums
 • ,
 • hit grāmatas

6. Think intently and at length, as for spiritual purposes

 • "He is meditating in his study"
  synonym:
 • study
 • ,
 • meditate
 • ,
 • contemplate

6. Padomājiet uzmanīgi un ilgi, tāpat kā garīgos nolūkos

 • "Viņš meditē savā pētījumā"
  sinonīms:
 • pētījums
 • ,
 • meditēt
 • ,
 • apcerēt

Examples of using

A new study shows that everything we thought we knew up to now, is wrong.
Jauns pētījums liecina, ka viss, ko mēs domājām, ka zinām līdz šim, ir nepareizi.
He didn't go to study because of his disease.
Slimības dēļ viņš negāja mācīties.
A study has shown that dairy cattle can increase their milk production by up to three percent after having soothing music played to them for twelve hours per day over a nine-week period.
Pētījums ir parādījis, ka piena liellopi var palielināt piena ražošanu līdz pat trim procentiem pēc tam, kad deviņu nedēļu laikā viņiem ir atskaņota nomierinoša mūzika divpadsmit stundas dienā.