Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "strike" into Latvian language

Vārda "strike" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Strike

[Streiks]
/straɪk/

noun

1. A group's refusal to work in protest against low pay or bad work conditions

 • "The strike lasted more than a month before it was settled"
  synonym:
 • strike
 • ,
 • work stoppage

1. Grupas atteikums strādāt, protestējot pret zemu atalgojumu vai sliktiem darba apstākļiem

 • "Streiks ilga vairāk nekā mēnesi pirms tā nokārtošanas"
  sinonīms:
 • streiks
 • ,
 • darba pārtraukšana

2. An attack that is intended to seize or inflict damage on or destroy an objective

 • "The strike was scheduled to begin at dawn"
  synonym:
 • strike

2. Uzbrukums, kas paredzēts mērķa sagrābšanai vai nodarīšanai vai iznīcināšanai

 • "Tika paredzēts, ka streiks sāksies rītausmā"
  sinonīms:
 • streiks

3. A gentle blow

  synonym:
 • rap
 • ,
 • strike
 • ,
 • tap

3. Maigs trieciens

  sinonīms:
 • reps
 • ,
 • streiks
 • ,
 • krāns

4. A score in tenpins: knocking down all ten with the first ball

 • "He finished with three strikes in the tenth frame"
  synonym:
 • strike
 • ,
 • ten-strike

4. Partitūra tenpinsā: notriekt visus desmit ar pirmo bumbu

 • "Viņš finišēja ar trim sitieniem desmitajā kadrā"
  sinonīms:
 • streiks
 • ,
 • desmit streiks

5. (baseball) a pitch that the batter swings at and misses, or that the batter hits into foul territory, or that the batter does not swing at but the umpire judges to be in the area over home plate and between the batter's knees and shoulders

 • "This pitcher throws more strikes than balls"
  synonym:
 • strike

5. ( bāzes bumba ) piķis, kurā mīkla šūpojas un pietrūkst, vai arī tas, ka mīkla nonāk nediena teritorijā, vai ka mīkla ne šūpojas, bet gan tiesneši, kas atrodas apgabalā virs mājas plāksnes un starp mīklas ceļgaliem un pleciem

 • "Šī krūze met vairāk streiku nekā bumbiņas"
  sinonīms:
 • streiks

6. A conspicuous success

 • "That song was his first hit and marked the beginning of his career"
 • "That new broadway show is a real smasher"
 • "The party went with a bang"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • smash
 • ,
 • smasher
 • ,
 • strike
 • ,
 • bang

6. Pamanāmi panākumi

 • "Šī dziesma bija viņa pirmais hīts un iezīmēja viņa karjeras sākumu"
 • "Ka jaunā brodvejas izrāde ir īsta smazere"
 • "Partiju gāja ar sprādzienu"
  sinonīms:
 • trāpīja
 • ,
 • sagraut
 • ,
 • zemnieks
 • ,
 • streiks
 • ,
 • sprādziens

verb

1. Deliver a sharp blow, as with the hand, fist, or weapon

 • "The teacher struck the child"
 • "The opponent refused to strike"
 • "The boxer struck the attacker dead"
  synonym:
 • strike

1. Nodrošina asu triecienu, tāpat kā ar roku, dūri vai ieroci

 • "Kosmakotājs pārsteidza bērnu"
 • "Pretinieks atteicās streikot"
 • "Bokseris pārsteidza uzbrucēju mirušu"
  sinonīms:
 • streiks

2. Have an emotional or cognitive impact upon

 • "This child impressed me as unusually mature"
 • "This behavior struck me as odd"
  synonym:
 • affect
 • ,
 • impress
 • ,
 • move
 • ,
 • strike

2. Ir emocionāla vai kognitīva ietekme

 • "Šis bērns mani pārsteidza kā neparasti nobriedušu"
 • "Šī uzvedība mani pārsteidza kā nepāra"
  sinonīms:
 • ietekme
 • ,
 • iespaids
 • ,
 • kustēties
 • ,
 • streiks

3. Hit against

 • Come into sudden contact with
 • "The car hit a tree"
 • "He struck the table with his elbow"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • strike
 • ,
 • impinge on
 • ,
 • run into
 • ,
 • collide with

3. Trāpīja pret

 • Nonāk pēkšņā kontaktā ar
 • "Karaļa skāra koku"
 • "Viņš ar elkoni iesita galdu"
  sinonīms:
 • trāpīja
 • ,
 • streiks
 • ,
 • piedēvē
 • ,
 • ieskrieties
 • ,
 • saduras ar

4. Make a strategic, offensive, assault against an enemy, opponent, or a target

 • "The germans struck poland on sept. 1, 1939"
 • "We must strike the enemy's oil fields"
 • "In the fifth inning, the giants struck, sending three runners home to win the game 5 to 2"
  synonym:
 • strike
 • ,
 • hit

4. Veikt stratēģisku, aizskarošu, uzbrukumu ienaidniekam, pretiniekam vai mērķim

 • "Vācieši pārsteidza poliju 1939. gada 1. septembrī"
 • "Mums ir jāatrod ienaidnieka naftas lauki"
 • "Piektajā inningā milži sita, nosūtot trīs skrējējus mājās, lai uzvarētu spēli no 5 līdz 2"
  sinonīms:
 • streiks
 • ,
 • trāpīja

5. Indicate (a certain time) by striking

 • "The clock struck midnight"
 • "Just when i entered, the clock struck"
  synonym:
 • strike

5. Norāda ( noteiktu laiku ), sitot

 • "Tikls pārsteidza pusnaktij"
 • "Tikai tad, kad es iegāju, pulkstenis atsitās"
  sinonīms:
 • streiks

6. Affect or afflict suddenly, usually adversely

 • "We were hit by really bad weather"
 • "He was stricken with cancer when he was still a teenager"
 • "The earthquake struck at midnight"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • strike

6. Pēkšņi vai ciešanas, parasti nelabvēlīgi

 • "Mums skāra patiešām slikti laika apstākļi"
 • "Kad viņš vēl bija pusaudzis, viņš tika pakļauts vēzim"
 • "Zemestrīce notika pusnaktī"
  sinonīms:
 • trāpīja
 • ,
 • streiks

7. Stop work in order to press demands

 • "The auto workers are striking for higher wages"
 • "The employees walked out when their demand for better benefits was not met"
  synonym:
 • strike
 • ,
 • walk out

7. Pārtraukt darbu, lai pieprasītu nospiest

 • "Automašīnas darbinieki streiko par lielākām algām"
 • "Darbinieki izgāja ārā, kad netika izpildīts viņu pieprasījums pēc labākiem ieguvumiem"
  sinonīms:
 • streiks
 • ,
 • iziet ārā

8. Touch or seem as if touching visually or audibly

 • "Light fell on her face"
 • "The sun shone on the fields"
 • "The light struck the golden necklace"
 • "A strange sound struck my ears"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • shine
 • ,
 • strike

8. Pieskaries vai šķiet, it kā pieskartos vizuāli vai dzirdami

 • "Gaisma nokrita uz viņas sejas"
 • "Saule spīdēja laukos"
 • "Mazs pārsteidza zelta kaklarotu"
 • "Dīvaina skaņa man atsitās ausīs"
  sinonīms:
 • kritiens
 • ,
 • spīdums
 • ,
 • streiks

9. Attain

 • "The horse finally struck a pace"
  synonym:
 • come to
 • ,
 • strike

9. Sasniegt

 • "Zirgs beidzot pārsteidza tempu"
  sinonīms:
 • nāc
 • ,
 • streiks

10. Produce by manipulating keys or strings of musical instruments, also metaphorically

 • "The pianist strikes a middle c"
 • "Strike `z' on the keyboard"
 • "Her comments struck a sour note"
  synonym:
 • strike
 • ,
 • hit

10. Ražo, manipulējot ar mūzikas instrumentu taustiņiem vai stīgām, arī metaforiski

 • "Pianists sit pa vidu c"
 • "Uz tastatūras streiks" z"
 • "Viņas komentāri pārsteidza skābo piezīmi"
  sinonīms:
 • streiks
 • ,
 • trāpīja

11. Cause to form (an electric arc) between electrodes of an arc lamp

 • "Strike an arc"
  synonym:
 • strike

11. Iemesls izveidot ( elektrisko loku ) starp loka luktura elektrodiem

 • "Skrīt loku"
  sinonīms:
 • streiks

12. Find unexpectedly

 • "The archeologists chanced upon an old tomb"
 • "She struck a goldmine"
 • "The hikers finally struck the main path to the lake"
  synonym:
 • fall upon
 • ,
 • strike
 • ,
 • come upon
 • ,
 • light upon
 • ,
 • chance upon
 • ,
 • come across
 • ,
 • chance on
 • ,
 • happen upon
 • ,
 • attain
 • ,
 • discover

12. Negaidīti atrast

 • "Arhologi, kas dejoja uz veca kapa"
 • "Viņa pārsteidza zelta raktuvi"
 • "Hikeri beidzot ietriecās galvenajā ceļā uz ezeru"
  sinonīms:
 • kritiens
 • ,
 • streiks
 • ,
 • nāc
 • ,
 • gaisma
 • ,
 • iespēja
 • ,
 • sastapties
 • ,
 • notiek
 • ,
 • sasniegt
 • ,
 • atklāt

13. Produce by ignition or a blow

 • "Strike fire from the flintstone"
 • "Strike a match"
  synonym:
 • strike

13. Ražo ar aizdegšanos vai triecienu

 • "Satriec uguni no flintstone"
 • "Satriecies mačā"
  sinonīms:
 • streiks

14. Remove by erasing or crossing out or as if by drawing a line

 • "Please strike this remark from the record"
 • "Scratch that remark"
  synonym:
 • strike
 • ,
 • scratch
 • ,
 • expunge
 • ,
 • excise

14. Noņemt, izdzēšot vai šķērsojot, vai it kā, zīmējot līniju

 • "Lūdzu, atsitiet šo piezīmi no ieraksta"
 • "Skrēt šo piezīmi"
  sinonīms:
 • streiks
 • ,
 • skrāpē
 • ,
 • emigrants
 • ,
 • akcīze

15. Cause to experience suddenly

 • "Panic struck me"
 • "An interesting idea hit her"
 • "A thought came to me"
 • "The thought struck terror in our minds"
 • "They were struck with fear"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • strike
 • ,
 • come to

15. Pēkšņi rodas

 • "Paniks mani pārsteidza"
 • "Viņai trāpīja interesanta ideja"
 • "Man ienāca doma"
 • "Doma mūsu prātā skāra teroru"
 • "Tie tika satriekti ar bailēm"
  sinonīms:
 • trāpīja
 • ,
 • streiks
 • ,
 • nāc

16. Drive something violently into a location

 • "He hit his fist on the table"
 • "She struck her head on the low ceiling"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • strike

16. Kaut ko vardarbīgi vadīt vietā

 • "Viņš trāpīja dūri uz galda"
 • "Viņa notrieca galvu uz zemajiem griestiem"
  sinonīms:
 • trāpīja
 • ,
 • streiks

17. Occupy or take on

 • "He assumes the lotus position"
 • "She took her seat on the stage"
 • "We took our seats in the orchestra"
 • "She took up her position behind the tree"
 • "Strike a pose"
  synonym:
 • assume
 • ,
 • take
 • ,
 • strike
 • ,
 • take up

17. Okupēt vai uzņemties

 • "Viņš pieņem lotosa pozīciju"
 • "Viņa ieņēma vietu uz skatuves"
 • "Mēs ieņēmām vietas orķestrī"
 • "Viņa ieņēma savu pozīciju aiz koka"
 • "Satriec pozu"
  sinonīms:
 • pieņemt
 • ,
 • ņemt
 • ,
 • streiks

18. Form by stamping, punching, or printing

 • "Strike coins"
 • "Strike a medal"
  synonym:
 • mint
 • ,
 • coin
 • ,
 • strike

18. Forma, apzīmogojot, caurumojot vai drukājot

 • "Strikes monētas"
 • "Satriec medaļu"
  sinonīms:
 • piparmētra
 • ,
 • monēta
 • ,
 • streiks

19. Smooth with a strickle

 • "Strickle the grain in the measure"
  synonym:
 • strickle
 • ,
 • strike

19. Gluds ar strickle

 • "Izstiepj graudus mērījumā"
  sinonīms:
 • strickle
 • ,
 • streiks

20. Pierce with force

 • "The bullet struck her thigh"
 • "The icy wind struck through our coats"
  synonym:
 • strike

20. Caurdurt ar spēku

 • "Lode pārsteidza viņas augšstilbu"
 • "Likvainais vējš skāra mūsu mēteļus"
  sinonīms:
 • streiks

21. Arrive at after reckoning, deliberating, and weighing

 • "Strike a balance"
 • "Strike a bargain"
  synonym:
 • strike

21. Nonāk pēc rēķināšanas, apspriešanas un svēršanas

 • "Satriec līdzsvaru"
 • "Satriec darījumu"
  sinonīms:
 • streiks

Examples of using

As they say, you've got to strike while the iron's hot. You're not going to have another chance like this one.
Kā viņi saka, jums ir jāsit, kamēr gludeklis ir karsts. Jums nebūs citas iespējas, piemēram, šī.
Today I'm on strike against the strike.
Šodien es streikoju pret streiku.
The bus drivers are going on strike today.
Autobusu vadītāji šodien streiko.